BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai (toliau – nuostatai) yra Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaigos) norminis teisės aktas, galiojantis tik šios įstaigos darbuotojams.
2. Šie nuostatai apibūdina įstaigos bendruomenės slaugytojo pareigybę, apibrėžia šio darbuotojo funkcijas, teises ir pareigas, nustato jo atsakomybę, išsilavinimo ir kitus kvalifikacinius reikalavimus.
3. Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytojas (toliau – slaugytojas) priskiriamas prie specialistų pagrindinės profesijos grupės.
4. Asmenį slaugytojo pareigoms parenka įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacinius reikalavimus, keliamus šiai pareigybei, asmens sugebėjimus atlikti jam pavestą darbą ir kitas savybes. Atskirais atvejais asmuo į slaugytojo pareigas priimamas konkurso būdu, kuris organizuojamas ir vykdomas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
5. Slaugytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įstaigos vadovas.
6. Prireikus, esant slaugytojui atostogose, jo ligos atveju ir pan., slaugytojo pareigas vykdo įstaigos vadovo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, kuris visiškai atsako už tinkamą jam pavestų pareigų vykdymą.
7. Nesutarimai tarp įstaigos (įstaigos administracijos) ir slaugytojo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
8. Nesutarimus darbo klausimais tarp slaugytojo ir kitų įstaigos darbuotojų sprendžia įstaigos vadovas.
9. Slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais įstaigos norminiais teisės aktais, atitinkamomis saugos ir sveikatos instrukcijomis.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

10. Slaugytoju gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus reikalavimus:

amžius
 • ne jaunesnis, kaip 21 metų;
išsilavinimas
 •  aukštesnysis arba aukštasis medicininis išsilavinimas;
darbo stažas
 •  reikalavimai nenustatomi;
 reikalavimai sveikatai
 • nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų;
 • turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą, kad yra tinkamas šiam darbui;
 specialūs reikalavimai
 • būti baigęs studijas pagal slaugos programą ir įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei baigęs bendruomenės slaugos neformaliojo švietimo programą;
 • verstis bendruomenės slaugytojo praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti bendruomenės slaugos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendruomenės slaugytojas;
 žinios  asmuo turi žinoti (išmanyti):

 • teisės aktus, reglamentuojančius pirminę asmens sveikatos priežiūrą ir slaugos praktiką Lietuvos Respublikoje;
 • Europos Sąjungos valstybių pirminės asmens sveikatos priežiūros politikos principus;
 • paciento, šeimos, bendruomenės narių teises ir jų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • sveikatos stiprinimo ir palaikymo principus;
 • bendruomenės slaugos vadybos principus;
 • įvairių amžiaus grupių pacientų slaugos bendruomenėje ypatumus;
 • tanatologijos pagrindus;
 • sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos pagrindus (principus);
 • įvairių priklausomybių profilaktikos principus;
 • paliatyviosios pagalbos teikimo principus;
 • ekstremalių situacijų valdymo principus;
 • vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos bei vartojimo ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
 • socialinės pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems, specialiųjų poreikių turintiems ir rizikos grupėms priklausantiems asmenims būdus ir galimybes;
 • vykdomas sveikatos programas ir jų įtaką paciento, šeimos, bendruomenės sveikatai;
 •  infekcinių ir neinfekcinių ligų valdymo principus;
 • fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, aplinkos veiksnių įtaką paciento, šeimos, bendruomenės sveikatai;
 • bendravimo ypatumus teikiant bendruomenės slaugos paslaugas įvairaus amžiaus pacientams;
 • įvairių amžiaus tarpsnių pacientų, šeimos ir bendruomenės individualaus ir grupinio sveikatos mokymo ir mokymosi metodus;
 • bendruomenės slaugos proceso ypatumus;
 • slaugos namuose organizavimo ir teikimo ypatumus;
 • socialinių paslaugų organizavimo bendruomenėje principus;
 • reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo principus;
 • natūralaus maitinimo svarbą naujagimio ir motinos sveikatai;
 • maitinimosi, asmens higienos, fizinio aktyvumo svarbą įvairaus amžiaus asmenų sveikatai;
 • asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, slaugą jų namuose ir (ar) pirminės sveikatos priežiūros ir (ar) bendruomenės slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje;
 • naujagimių, kūdikių ir vaikų slaugos bei sveikatos priežiūros principus;
 • paciento, šeimos, bendruomenės motyvavimo dalyvauti stiprinant ir išsaugant sveikatą principus ir būdus;
 • nėščiųjų priežiūros organizavimo principus;
 • darbo saugos, darbo higienos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimo taisykles ir reikalavimus;
 sugebėjimai  asmuo turi mokėti (sugebėti):

 • nustatyti fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, aplinkos veiksnių įtaką pacientų, šeimos, bendruomenės sveikatai;
 • užtikrinti slaugos tęstinumą bendruomenėje;
 • numatyti slaugos paslaugų prioritetus ir eigą;
 • veikti ekstremalių situacijų bendruomenėje metu;
 • apibendrinti ir vertinti bendruomenės epidemiologinius duomenis, gautus rezultatus naudoti slaugos proceso metu;
 • organizuoti ir teikti slaugos paslaugas pirminės sveikatos priežiūros ir (ar) bendruomenės slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje, paciento namuose ir bendruomenėje;
 • analizuoti ir vertinti fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, aplinkos veiksnių įtaką pacientų, jų šeimos narių, bendruomenės sveikatai;
 • vertinti bendruomenės ir atskirų jos grupių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos pokyčius;
 • vertinti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių, bendruomenės sveikatos priežiūros ir slaugos problemas;
 • stebėti ir vertinti naujagimių, kūdikių ir vaikų raidą;
 • nustatyti ir vertinti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių ir bendruomenės slaugos poreikius;
 • sudaryti individualų paciento, jo šeimos narių, bendruomenės grupės slaugos planą;
 • įtraukti į slaugos procesą pacientą ir (ar) jo artimuosius;
 • vertinti bendruomenėje teikiamos slaugos paslaugų rezultatus ir efektyvumą bei siūlyti paslaugų kokybės gerinimo priemones;
 • pildyti bendruomenės slaugos dokumentus, koreguoti slaugos planą;
 • teikti slaugos paslaugas įvairių amžiaus grupių pacientams, specialiųjų poreikių turintiems, lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims;
 • dalyvauti vykdant profilaktines sveikatos programas;
 • savarankiškai ar kartu su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kasmetinį moksleivių sveikatos patikrinimą;
 • savarankiškai ar kartu su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti vaikų ir suaugusiųjų profilaktinius skiepijimus;
 • atpažinti ir įvertinti nepageidaujamas paciento organizmo reakcijas į paskirtą gydymą ir informuoti pacientą gydantį gydytoją;
 • savarankiškai konsultuoti pacientus, jų šeimos narius, bendruomenę slaugos klausimais;
 • organizuoti mokymą ir (ar) savarankiškai mokyti įvairaus amžiaus pacientus, jų šeimos narius ir bendruomenę sveikatos stiprinimo, palaikymo, išsaugojimo, lėtinių ligų profilaktikos ir valdymo;
 • analizuoti ir vertinti bendruomenės sveikatos rodiklius, teikti siūlymus dėl šių rodiklių pagerinimo;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir (ar) kitas paslaugas teikiančiais specialistais organizuojant ir teikiant bendruomenės slaugos paslaugas;
 • planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą bei rengti profesinės veiklos pranešimus ir ataskaitas;
 • saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus atlikti profesinės veiklos darbus;
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam mechaninio, elektrinio, cheminio, terminio poveikio traumų atvejais;
 teisė vairuoti transporto priemonę
 •  reikalavimai nenustatomi;
 papildomi reikalavimai (privalumai)
 •  atsakingumas;
 • organizuotumas;
 • savarankiškumas priimant sprendimus;
 • kolektyvinis darbas;
 • taktiškumas;
 • tolerantiškumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • komunikabilumas;
 • kūrybingumas;
 • greita orientacija;
 • dėmesingumas;
 • optimizmas;
 • humaniškumas.

11. Vykdant kandidatų atranką į slaugytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su vidinės įstaigos struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie įstaigos vykdomą veiklą.

III. DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Slaugytojas vykdo šias funkcijas:
12.1. atsižvelgdamas į kitų pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų rekomendacijas, savarankiškai sudaro, įgyvendina ir dokumentuoja slaugos planą, savarankiškai teikia bendruomenės slaugos paslaugas asmeniui, šeimai, bendruomenei, vykdo pirminės sveikatos priežiūros (išskyrus psichikos sveikatos) paslaugas teikiančio gydytojo paskyrimus;
12.2. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
12.3. vykdo saugos darbe taisyklių reikalavimus;
12.4. laikosi profesinės etikos reikalavimų;
12.5. darbe vykdo asmens higienos reikalavimus.
13. Vykdant savo funkcijas slaugytojas privalo:
13.1. kvalifikuotai tirti, diagnozuoti, gydyti ligas, rekomenduoti ir organizuoti profilaktikos priemones, užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 57:2011;
13.2. taikyti Lietuvos Respublikoje tik įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
13.3. naudoti tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; medicinos prietaisai turi būti instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
13.4. kvalifikuotai ir kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros (bendruomenės slaugos) paslaugas pagal kompetencijos reikalavimus;
13.5. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą; 13.6. vadovautis pirminės sveikatos priežiūros tikslais ir savarankiškai teikti bendruomenės slaugos paslaugas;
13.7. slaugyti įvairaus amžiaus pacientus jų namuose ir (ar) pirminės sveikatos priežiūros ir (ar) bendruomenės slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje;
13.8. pildyti slaugos dokumentus bei teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
13.9. vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
13.10. informuoti reikiamas tarnybas apie galimą socialinių paslaugų poreikį ir inicijuoti socialinių paslaugų teikimą;
13.11. bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais gydytojais, kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos specialistais ir socialinių paslaugų darbuotojais;
13.12. mokyti asmenis sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo šeimose ir bendruomenėje;
13.13. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją;
13.14. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
13.15. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
13.16. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
13.17. perduoti informaciją apie smurtą šeimoje, sužeistus, sužalotus asmenis, įtariamą gresiantį smurtą vaikų, paauglių ar globojamų asmenų atžvilgiu, taip pat vaikų nepriežiūrą atitinkamoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
13.18. laiku informuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą; 13.19. naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
13.20. dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis nuo kurių priklauso žmonių sveikata;
13.21. atsiskaityti už atliekamus slaugos veiksmus, rezultatus aukštesnes pareigas užimančiam gydytojui pagal sveikatos priežiūros įstaigos valdymo struktūrą;
13.22. plėtoti slaugos praktiką;
13.23. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
13.24. dalyvauti slaugos praktikos tyrinėjimuose;
13.25. dirbti dorai ir sąžiningai;
13.26. laikytis darbo drausmės;
13.27. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus;
13.28. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
13.29. rūpintis kitų įstaigos darbuotojų sauga ir sveikata;
13.30. tausoti darbdavio turtą;
13.31. vykdyti kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas pareigas.
14. Slaugytojas įstaigoje vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
15. Slaugytojas turi laikytis nustatyto įstaigoje gaisrinės saugos režimo, neleisti susidaryti sąlygoms keliančioms gaisro riziką bei imtis atitinkamų prevencijos priemonių.
16. Slaugytojas privalo vykdyti valstybės valdžios, valdymo institucijų ir valstybinių kontrolės įstaigų pareigūnų teisėtus nurodymus kuruojamos veiklos klausimais.

IV. DARBUOTOJO TEISĖS

17. Slaugytojas turi teisę:
17.1. verstis bendruomenės slaugytojo praktika Lietuvos medicinos normos MN28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
17.2. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
17.3. turėti tinkamas darbo sąlygas;
17.4. gauti priemones, būtinas saugiai slaugai užtikrinti;
17.5. gauti darbui reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
17.6. pagal savo kompetenciją konsultuoti pacientus, jų šeimos narius, bendruomenę sveikatos ugdymo, stiprinimo ir palaikymo, ligų ir žalingų įpročių profilaktikos, slaugos klausimais;
17.7. įtraukti į slaugos procesą pacientų artimuosius ar kitus asmenis, kurie prižiūri pacientus;
17.8. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
17.9. atsisakyti teikti bendruomenės slaugos paslaugas, jei tai prieštarauja slaugytojo profesinės etikos principams arba kelia realų pavojų paciento ar bendruomenės slaugytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
17.10. teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldos institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų institucijų administracijai dėl slaugos paslaugų pacientui, jo šeimos nariams ir bendruomenei prieinamumo ir kokybės gerinimo;
17.11. teikti siūlymus darbdaviams dėl darbo organizavimo ir sąlygų gerinimo;
17.12. rinkti bendruomenės epidemiologinius duomenis;
17.13. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas informacines ir (ar) kitas technologijas, susijusias su slauga;
17.14. dalyvauti diskusijose, aptarimuose, kuriuose sprendžiami bendruomenės ir šeimos sveikatinimo klausimai;
17.15. tęsti studijas aukštojoje mokykloje, įgyti mokslo laipsnius, persikvalifikuoti;
17.16. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti pacientams, jų šeimos nariams, bendruomenei ir ginti jų interesus, susijusius su jų sveikatos priežiūra;
17.17. turėti ir kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose
17.18. pasitelkti kitus įstaigos darbuotojus ar struktūrinius padalinius sprendžiant klausimus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu (jeigu tai numatyta įstaigos norminiuose teisės aktuose, kitais atvejais – tik esant įstaigos vadovo (administracijos) leidimui);
17.19. prašyti, kad darbdavys, įstaigos vadovas ar kiti įstaigos darbuotojai suteiktų informaciją ar pateiktų duomenis, kurie yra būtini jo funkcijoms įgyvendinti;
17.20. reikalauti, kad įstaigos vadovas (administracija) imtųsi priemonių, padedant jam įgyvendinti šioje instrukcijoje numatytas teises ir pareigas;
17.21. savo kompetencijos ribose pasirašyti ir vizuoti dokumentus;
17.22. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, aprūpintų techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;
17.23. atsisakyti dirbti, raštu informavus įstaigos vadovą, jeigu yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, jis neaprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis arba jos yra netinkamos naudoti;
17.24. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
17.25. įstatymų nustatyta tvarka nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, jeigu darbdavys pažeidžia įstatymų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
17.26. susipažinti su įstaigos administracijos sprendimais ir jų projektais, susijusiais su jo veikla. 18. Slaugytojas turi ir kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

19. Slaugytojas atsako:
19.1. už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19.2. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės;
19.3. už darbo drausmės pažeidimus;
19.4. už darbo pareigų pažeidimus;
19.5. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų nevykdymą;
19.6. už teisės pažeidimus, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu;
19.7. už žalą padarytą įstaigai, kai yra visos materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos.
20. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, slaugytojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
21. Drausminę nuobaudą slaugytojui įstatymų nustatyta tvarka skiria įstaigos vadovas.
22. Slaugytojo padaryta ir jo gera valia neatlyginta žala išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

VI. DARBUOTOJO PAVALDUMAS, HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS RYŠIAI

23. Slaugytojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui. Savo kompetencijos ribose privalomus vykdyti teisėtus nurodymus slaugytojui gali pateikti ir kiti įstaigos administracijos pareigūnai.
24. Slaugytojas neturi pavaldinių. Slaugytojas turi teisę duoti privalomus vykdyti teisėtus nurodymus, būtinus jo funkcijoms įgyvendinti, kitiems įstaigos darbuotojams tik tada, kai tai numatyta įstaigos norminiuose teisės aktuose, arba yra aiškiai apibrėžtas atitinkamas įstaigos vadovo (administracijos) leidimas.
25. Atliekant savo funkcijas, priimdamas sprendimus ir vykdydamas tiesioginį darbą, slaugytojas bendradarbiauja su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais ir darbuotojais.