DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Darbo drausmė grindžiama sąžiningu savo pareigų atlikimu. Darbo drausmės laikymasis – pagrindinė kolektyvo nario elgesio taisyklė.

2. Darbo taisyklių tikslas- stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą pacientų aptarnavimą.

3. Darbo drausmės pažeidimai:

3.1. neatėjimas į darbą, dėl nepateisinamos priežasties;

3.2. pavėlavimas ar išėjimas iš darbo be vadovo leidimo;

3.3. alkoholinių, toksinių bei narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimas ir jų laikymas darbo metu;

3.4. sąmoningas prekių, buitinės technikos, įstaigos turto gadinimas;

3.5. įstaigos turto vagystė;

3.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių nesilaikymas;

3.7. higienos reikalavimų nesilaikymas;

3.8. aplaidus savo pareigų atlikimas.

DARBUOTOJŲ LYČIŲ LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS

1. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.

2. Įgyvendindamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus darbdavys, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras privalo:

2.1. priimdamas į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;

2.2. sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;

2.3. naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;

2.4. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;

2.5. imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

2.6. imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos.

DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ IR JO TEISĖS Į PRIVATŲ GYVENIMĄ APSAUGA

1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo asmens duomenų apsaugą.

2. Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens

duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

3. Pranešimai, pavedimai, nurodymai, informacija apie darbuotojui priskaičiuotą atlyginimą, darbuotojo prašymu teikiama informacija, informacija apie įstaigoje galiojančių taisyklių pasikeitimus ir kita informacija darbuotojams pateikiama elektroniniu paštu, išsiunčiant informaciją iš jų įstaigos elektroninio pašto dėžutės, o nesant galimybės jį įteikti įstaigos elektroniniu paštu- į asmenines elektroninio pašto dėžutes, o esant neatidėliotinai būtinybei įvykdyti nurodymus ir pavedimus- perduodant nurodymus telefonu į įstaigos ar asmeninį telefono numerį.

4. Įmonė, vadovaudamasi Reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais asmens duomenis tvarko:

4.1. Pacientų duomenų bazės administravimo tikslu (odontologijos paslaugų teikimas) – BDAR 6 str. 1 d. a, b, c ir p punktai; 9 str. 2 d. a, b ir h punktai.

4.2. Buhalterinės apskaitos tvarkymas (sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui) – BDAR 6 str. 1 d. a, b ir c punktai; 9 str. 2 d. a, b ir h punktai.

4.3. Problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui – BDAR 6 str. 1 d. a, b, ir c punktai;. 9 str. 2 d. a, b ir h punktai.

4.4. Susisiekimui su Duomenų subjektu, informuojant apie paruoštas paslaugas teikti, taip pat pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms – BDAR 6 str. 1 d. a, b ir c punktai; 9 str. 2 d. a, b ir h punktai.

4.5. Ikiteisminiam ir teisminiam skolų išieškojimo procesui, kai Duomenų subjektas liko skolingas po tinkamai suteiktų paslaugų; BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

4.6. Administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais – BDAR 6 str. 1 d. a, b, e ir c punktai.

4.7. Įstaigos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslu, kiek tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai – BDAR 6 str. 1 d. a, b, c ir p punktai; 9 str. 2 d. a, b ir h punktai.

4.8. Verslo analitikams bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei jų kokybę. (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

5. Įmonė, vadovaudamasi Reglamentu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis tvarko:

5.1. Įstaigos pacientų siekiančių pasinaudoti Įstaigos paslaugomis: (vardą, pavardę, asmens kodą/gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą, sveikatos duomenis).

6. Asmens duomenys įstaigoje saugomi ne ilgiau nei reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir ištrinami, kai nėra reikalingi. Surinkti ir kaupiami duomenys yra papildomai peržiūrimi ir nereikalingi, ir teisės aktais nenumatyti privalomai saugoti teisės aktuose nustatytais terminais duomenys yra ištrinami.

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

1. Priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi.

1.1. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas, nustatant jo terminą. Išbandymas gali būti dviejų rūšių: norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, tai pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui; išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. Jei nenustatyta išbandymo rūšis, laikoma, kad ši darbo sutarties sąlyga apima abi rūšis. Išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai.

2. Darbo sutarties turinys yra darbuotojo ir darbdavio susitarimu nustatytos jų teisės ir įsipareigojimai. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės.

3. Darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas. Darbo funkcija apibrėžiama darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ar darbo (veiklos) apraše. Darbuotojo prašymu informaciją apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus darbdavys turi pateikti raštu per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo darbdaviui dienos.

4. Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį (mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį), kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį atlygį. Darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo sistemas. Apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, jeigu asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį, kurioje nurodyta, kad asmens darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, ir kai pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus arba Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis šiam asmeniui yra taikomi ne Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje.

5. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu vienas mėnuo. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės – darbuotojui iš anksto neinformavus darbdavio prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.

6. Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

7. Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją:

7.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);

7.2. darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

7.3. darbo sutarties rūšis;

7.4. darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);

7.5. darbo pradžia;

7.6. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

7.7. kasmetinių atostogų trukmė;

7.8. įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

7.9. darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

7.10. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;

7.11. informacija apie įstaigoje galiojančias kolektyvines sutartis,

8. Darbo sutartis pasibaigia:

8.1. nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;

8.2. nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;

8.3. nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;

8.4. nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;

8.5. mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;

8.6. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos;

8.7. kituose įstatymuose nustatytais pagrindais. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį.

14.1. Darbo sutartis gali būti nutraukta, atitinkamai vienai šaliai įspėjus kitą (pagal Darbo kodekso reikalavimus):

14.2. šalių susitarimu;

14.2. darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;

14.3. darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;

14.4. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;

14.5. darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės;

14.6. darbdavio valia;

14.7. nesant šalių valios

15. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jeigu kita darbo sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą išreiškia raštu. Jeigu darbo sutarties šalis per penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį atmestas.

16. Darbuotojas gali inicijuoti darbo sutarties nutraukimą rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų, o kai yra LR darbo kodekse numatyta svarbi priežastis – ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Pastaruoju pagrindu nutraukiant darbo sutartį, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

17. Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių:

17.1. darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla;

17.2. darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal numatytą rezultatų gerinimo planą;

17.3. darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;

17.4. darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju;

17.5. teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

18. Apie atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojas raštu įspėjamas prieš 1 mėnesį. Kuomet darbuotojas dirba trumpiau nei metus – prieš 2 savaites. Terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos liko mažiau nei 5 metai. Terminai trigubinami auginantiems vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.

19. Darbdavio iniciatyva atleistam darbuotojui, kai nėra darbuotojo kaltės, išmokama jo 2 vidutinių mėnesinio darbo užmokesčio (toliau VDU) dydžio išeitinė išmoka, 0,5 VDU – jeigu darbo santykiai trunka trumpiau nei 1 metus. Papildomos išeitinės išmokos numatytos darbuotojams, kurių nepertraukiamas darbas įstaigoje 5 metai.

20. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

21. Darbdavys taip pat turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų šiose taisyklėse, įspėjęs prieš 3 darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

22. Atleidimo dieną darbdavys užpildo atleidžiamo darbuotojo darbo sutartį, išmoka visas jam priklausančias pinigų sumas; atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.

23. Darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo, nesant šalių valios:

23.1. kai įsiteisėja teismo sprendimas arba teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios negali dirbti darbo;

23.2. kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas;

23.3. kai darbuotojo iki šešiolikos metų vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį;

23.4. kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra;

23.5. į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas;

23.6. institucijos, vykdančios nelegalaus darbo kontrolę, kompetentingo pareigūno reikalavimu, jeigu nustatomas užsieniečio nelegalaus darbo atvejis;

23.7. kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas nesutinka arba negali būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą.

24.Darbdavys, gavęs priežastį patvirtinantį dokumentą ar kitaip apie ją sužinojęs, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo dokumento gavimo ar sužinojimo dienos nutraukia darbo sutartį.

25. 23.4., 23.5., 23.7. punktuose nustatytais atvejais darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – pusės mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

26. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

27. Raštišku darbuotojo prašymu, darbdavys privalo išduoti pažymą apie darbą toje darbovietėje, nurodydamas darbuotojo pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį, taip pat darbo įvertinimą (charakteristiką).

28. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą įmonei priklausantį turtą, inventorių.

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1. VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS CENTRO veikla:

1.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla.

2. Įstaigos vadovas – l.e.p. direktorė Lina Šventoratienė.

3. Įstaigos adresas: Narimanto g. 35, Žiežmariai.

DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Visi darbuotojai pradeda dirbti pagal nustatytą jiems darbo tvarkaraštį, išskyrus avarijos atvejais.

2. Darbuotojai dirba iš viso 40/38 val. per savaitę. Pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma.

3. Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš dvi darbuotojo darbo dienas. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, darbo (pamainų) grafikų derinimo tvarką suderinusi su darbo taryba, o kai jos nėra, – su darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga, arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

4. Įstaigos darbuotojų darbas pirmadienį – ketvirtadienį prasideda 8 val. 00 min. baigiasi 17 val. 00 min. Penktadienį prasideda 8 val. 00 min. baigiasi 15 val. 30 min.

5. Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.

6. Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę.

7. Įstaigos administracija viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus tokius išimtinius atvejus, kai:

7.1. dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes;

7.2. būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai.

8. Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį.

9. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar toksinių medžiagų, tą dieną jam neleidžiama dirbti.

10. Poilsio rūšys:

10.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti įstaigos darbuotojams yra ___ val.,

10.2 specialios poilsio pertraukos – tai ne trumpesnės kaip 10 min. pertraukos, kurių laikas įskaitomas į darbo laiką. Dirbant 8 val. darbo dieną, suteikiamos dvi specialios poilsio po 10 min. trukmės pertraukos.

11. Atostogos darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.

12. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

13. Darbo ir kolektyvinės sutartys, darbo teisės normos gali nustatyti ilgesnės trukmės atostogas.

14. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia:

14.1. darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų – iki keturiolikos kalendorinių dienų;

14.2. neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų;

14.3. vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

14.4. darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;

14.5. darbuotojas santuokai sudaryti – iki trijų kalendorinių dienų;

14.6. darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse – iki penkių kalendorinių dienų.

15. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.

16. Už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – 3 darbo dienos, už kiekvieną paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena.

PACIENTŲ KREIPIMOSI TVARKA

1. Pacientai registruojami įstaigos darbo laiku – telefonu arba jiems atvykus į įstaigą. Kai pacientas užsiregistruoja atvykęs į įstaigą, jam išduodama apsilankymo kortelė, kurioje nurodoma jo apsilankymo data (mėnuo, diena) ir valanda. Apie paciento apsilankymo terminus atžymima įstaigos žurnale.

2. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį.

3. Atvykdamas paskirtu laiku pacientas turi turėti pasą ar kitą asmenybę patvirtinantį dokumentą.

4. Jei pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir įmonė savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas turi būti praneštas pacientui ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios.

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS GYDYMO ĮSTAIGOJE

1. Pacientas turi šias teises:

1.1. teisę gauti pilną informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat apie taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes, leisti juos taikyti ar jų atsisakyti;

1.2. teisę gauti kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą) įstaigoje teikiamų paslaugų ribose;

1.2.1. teisę gauti informaciją apie gydytojo pareigas, kvalifikaciją;

1.2.2. teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, taip pat turi teisę į šios informacijos konfidencialumą. Nepilnamečiams ar neveiksniems asmenims minėta informacija privalo būti suteikiama dalyvaujant įstatyminiams atstovams;

1.2.3. teisę kreiptis į įstaigos vadovą visais iškilusiais ginčytinais klausimais, ginčyti gautų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, patirtą gaunant paslaugas;

1.2.4. teisę atsisakyti siuntimo (rekomendacijos) į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

1.2.5. teisę sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymu nenustatyta kitaip;

1.2.6. teisę reikalauti, kad jam būtų taikomos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės;

1.2.7. teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti;

1.2.8. teisę į neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą. Jei reikiamos rūšies medicinos pagalbos nėra galimybių suteikti, įstaigos vadovas turi informuoti pacientą, kur jis gali gauti tokią pagalbą, o prireikus ir transportuoti;

1.2.9. turi kitas teises, tiesiogiai numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

2. Pacientas turi šias pareigas:

2.1. vykdyti gydytojo paskyrimus, rūpintis savo sveikata;

2.2. laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko, o negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip per ____ valandų iki priėmimo pradžios, apie tai pranešti įmonei;

2.3. informuoti gydytoją, kuris teiks jam paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, tuo metu naudojamus vaistus, žinomas organizmo alergines reakcijas;

2.4. laiku ir visiškai sumokėti už suteiktas konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančias įstaigoje kainas.

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRĄ IR ASORTIMENTAS, JŲ

TEIKIMO ĮSTAIGOJE TVARKA

1. Jeigu klinika turi sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, ji pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikia nemokamas paslaugas. Šių paslaugų nomenklatūra ir asortimentas turi būti prieinami pacientams susipažinti.

PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

1. Jeigu įstaigoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS AR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą. Vadovas per penkias darbo dienas privalo atsakyti į paciento kreipimąsi.

2. Pacientas turi teisę apskųsti įstaigos veiklą. Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

1. Informacija apie paciento sveikatos būklę paprastai teikiama tik pačiam pacientui.

2. Informacija kitiems asmenims apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

3.Tokia informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma; jei yra nesutarimų tarp jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.

5. Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama.

6. Informacija pacientui ar jo atstovui turi būti pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Tokia informacija negali būti teikiama pacientui prieš jo valią.

AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami pacientui jam paprašius. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai daromi paciento lėšomis.

3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtinais atvejais.

DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

1. Darbuotojai privalo:

1.1. laiku atvykti į darbą ir dirbti nustatytą darbo laiką;

1.2. dirbti dorai ir sąžiningai;

1.3. vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus;

1.4. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, dirbti saugiai, žinoti ir vykdyti saugos darbe Anorminių teisės aktų reikalavimus;

1.5. laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis;

1.6. dirbti apsirengus tvarkingais medicininiais darbo drabužiais;

1.6.1. teikti tik geros kokybės medicinos paslaugas;

1.6.2. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su įstaigos vadovu;

1.7. pagal patvirtintą sveikatos tikrinimo grafiką pasitikrinti sveikatą;

1.8. vykdyti darbdavio arba jo įgaliotų asmenų nurodymus;

1.9. žinoti ir vykdyti gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;

1.10. visus klausimus spręsti su tiesioginiu vadovu ir tik nepavykus rasti sprendimo kreiptis į valstybinės tarnybas;

1.11. darbuotojai vairuojantys automobilį turi laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;

1.12. saugoti įstaigos komercines paslaptis.

1.13. Darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti įstaigos administracijai, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

1.14. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.

1.15. Darbdavys taip pat raštu nušalina darbuotoją

1.16. Įstaigoje dirbantys žmonės gerbia vienas kitą, saugoja įstaigos turtą.

1.17. Išeidami atostogų, išvažiuodami į komandiruotes ar kitais atvejais, išskyrus laikino nedarbingumo atvejus, perduoti visus einamuosius darbus pavaduosiančiam darbuotojui, informuoti apie susitikimus, supažindinti su darbais, jų atlikimo procedūromis, pateikti visą informaciją ir dokumentus, kurie bus ar gali būti reikalingi.

1.18. Gerinti darbo kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.

1.19. Atkreipti bendradarbių dėmesį į jų netinkamą elgesį, pranešti tiesioginiam vadovui apie negatyvios veiklos faktus.

1.20. Atidžiai pildyti dokumentaciją, aprašymus, reikalaujamas ataskaitas.

1.21. Darbuotojams draudžiama:

1.21.1. dirbti neišklausius įvadinio saugos ir sveikatos instruktavimo ir instruktavimo darbo vietoje;

1.21.2. vėluoti į darbą;

1.21.3. atvykti į darbą ir dirbti neblaiviam;

1.21.4. kuriems išduodami asmeninės apsaugos rūbai ir asmeninės apsaugos priemonės dirbti be jų;

1.21.5. atsinešti į įstaigos teritoriją, darbo vietą alkoholinius gėrimus bei narkotines, toksinesmedžiagas, juos vartoti;

1.21.6. būti darbo vietoje ir įstaigos teritorijoje ne darbo metu;

1.21.7. naudotis nelegalia programine įranga;

1.21.8. laikyti asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su įstaigos dokumentais, pinigais ir inventoriumi;

1.21.9. rūkyti ne tam skirtose (įrengtose) vietose;

1.21.10. tyčia, dėl neatsargumo gadinti, laužyti įstaigos inventorių;

1.21.11. teikti asmenines paslaugas pacientams, ar gauti asmenines paslaugas iš pacientų;

1.21.12. ginčytis su pacientais;

1.21.13. kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą įstaigos vadovais;

1.21.14. prie pašalinių asmenų – pacientų, partnerių ar tarpusavyje kritikuoti, aptarinėti įstaigos vadovo ir administracijos sprendimus, pavedamas vykdyti užduotis;

1.21.15. iš įstaigos patalpų išsinešti įmonei priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių.

1.22. Darbuotojai turi teisę:

1.22.1. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis;

1.22.2. sužinoti iš darbdavio apie jų darbo aplinkoje esančius profesinės rizikos veiksnius;

1.22.3. susipažinti su išankstinių ir periodinių sveikatos tikrinimų rezultatais;

1.22.4. ne rečiau kaip kartą per mėn. gauti raštu ar elektroniniu būdu informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę;

1.22.5. įgalioti darbuotojų atstovą ar pačiam tartis su darbdaviu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo;

1.22.6. atsisakyti dirbti, jei yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jei nėra įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninės apsaugos priemonėmis;

1.22.7. iškilus klausimų dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų patikėtinį, darbdavį, įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, Valstybinę darbo inspekciją;

1.22.8. reikalauti, kad darbdavys sudarytų darbo sutartį, pakeistų ją, pasikeitus darbo sąlygoms.

DARBDAVIO PAREIGOS

1. Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais.

2. Nuolat kontroliuoti, kai darbuotojai laikosi darbo įrenginių eksploatacijos, gaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijų reikalavimų.

3. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

4. Laiku supažindinti darbuotojus su užduotimis, jų įvykdymo sąlygomis bei terminais.

5. Tobulinti darbo apmokėjimo formą, užtikrinti darbuotojų suinteresuotumą asmeniniais ir bendrais darbo rezultatais.

6. Gerinti darbo sąlygas.

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

1. Atsako už nekokybišką darbų atlikimą, tikslingą darbo laiko naudojimą.

2. Pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas dirbant įstaigoje.

REIKALAVIMAI KOMANDIRUOTĖJE

1.Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į įstaigos vadovo nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.

2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti.

3. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Darbuotojui mokami dienpinigiai ir kitos išmokos, išskyrus išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, laikomi darbo užmokesčio dalimi.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

1. Įstaigos darbuotojai privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją:

1.1. tobulinti savo srities žinias;

1.2. gilinti žinias profesinėje ir teikiamų paslaugų sferoje, daryti teikiamų paslaugų analizę;

1.3. tobulinti aptarnavimo ir bendravimo su pacientais, intreresantais, kolegomis kultūrą;

1.4. dalyvauti įstaigoje organizuojamuose mokymuose bei seminaruose.

MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

1. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:

1.1. žala padaryta tyčia;

1.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

1.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

1.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;

1.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala.

2. Žala atlyginama pagal DK nuostatas: iki trijų darbuotojo VDU, o esant dideliam neatsargumui – iki 6 VDU dydžio.

3. Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus.

DARBO APMOKĖJIMAS

1. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.

2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

2.1. bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);

2.2. papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

2.3. priedai už įgytą kvalifikaciją;

2.4. priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

2.5. premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

2.6. konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai, mokėjimo sąlygos nustatomi darbo sutartyje.

3. Jeigu darbuotojas dirba nepilną darbo dieną, jam apmokama proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą.

4. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) ar dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), arketurių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

5. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

6. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

7. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

PASKATINIMAI UŽ GERĄ DARBĄ

1. Už pavyzdingą pareigų atlikimą ir gerą darbą teikiant klientams kvalifikuotą pagalbą, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą darbe gali būti taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

1.1. padėka;

1.2. administracijos iniciatyva paskatinimai už gerai atliktą darbą, veiklą ar veiklos rezultatus:

1.2.1. pagyrimas;

1.2.2. padėka

1.2.3. premija;

1.2.4. dovana;

1.2.5. pirmumo teisė tobulintis kursuose, seminaruose;

1.2.6. perkėlimas į aukštesnes pareigas.

REKOMENDACIJOS MEDICINOS DARBUOTOJŲ APSAUGAI NUO COVID-19 VIRUSO

1. Siekiant kad nebūtų pakenkta medicinos darbuotojų sveikatai, svarbu darbo vietose užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir pakankamą higienos reikalavimų laikymąsi (dezinfekciją).

2. Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP), patvirtintais asmeninių apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose lygiais:

3. Kai įtariama, kad pacientas užsikrėtęs COVID-19, turi būti 3-6 AAP komplektai (skaičiuojant vienam pacientui):

– 1–2 komplektai slaugytojams,

– 0–2 komplektai slaugytojų padėjėjams,

– vienas komplektas gydančiam gydytojui,

– vienas komplektas valymo paslaugas teikiančiam personalui.

4. Kai pacientas, užsikrėtęs COVID-19, serga nesunkiai, turi būti 14–15 AAP komplektų (skaičiuojant vienam pacientui per dieną):

– 6 komplektai slaugytojams,

– 1–2 komplektai slaugytojų padėjėjams,

– 2–3 komplektai gydančiam gydytojui,

– 3 komplektai valymo paslaugas teikiančiam personalui.

5. Kai pacientas, užsikrėtęs COVID-19, sunkiai serga ar yra kritinės būklės, turi būti 15–24 AAP komplektai (skaičiuojant vienam pacientui per dieną):

– 6 -12 komplektų slaugytojams,

– 3–6 komplektai slaugytojų padėjėjams,

– 3 komplektai gydančiam gydytojui,

– 3 komplektai valymo paslaugas teikiančiam personalui.

6. Remiantis sveikatos apsauga besirūpinančių organizacijų bei institucijų rekomendacijomis, išskiriamos kelios didesnės rizikos grupės, kurioms priklausantiems asmenims, susirgusiems COVID-19 infekcija, kyla didesnė sirgimo kritiškai sunkia ligos forma, hospitalizacijos, sunkių komplikacijų kilimo ar mirties rizika:

7. Asmenys sergantys lėtinėmis ligomis, kurių sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483:

* besilaukiančios moterys;

* vyresni nei 65 metai.

EKSTREMALIOS SITUACIJOS

1. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina pranešti įstaigos administracijai, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai negresia kitų darbuotojų gyvybei.

2. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia pačiam arba per kitus asmenis pranešti įstaigos administracijai apie atsitikimą ir jo aplinkybes.

3. Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu – 112, turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. Kilus pavojui sveikatai arba gyvybei, išeiti iš pavojingos zonos, pagal įstaigos sudarytą evakuacijos planą. Darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

4. Įvykus avarijai, nedelsiant informuoti direktorių ir išeiti iš pavojingos zonos.

5. Jeigu įmonė yra plėšiama, svarbiausia yra žmonių, esančių įstaigoje, saugumas, todėl nereikia imtis priemonių, siekiančių išsaugoti materialines vertybes ir pinigus.

6. Apiplėšimo atveju įstaigos darbuotojai privalo:

6.1. prisiminti, kad žmogaus gyvybė svarbiau už materialinį turtą;

6.2. nenaudoti ginklo, jei tai neprivalu pagal pareiginius nuostatus.

7. Įsitikinus, kad plėšikas pasišalino, pranešti policijai ir įstaigos tiesioginiam vadovui.

NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

1. Uždarbo drausmės pažeidimą įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali skirti šias drausmines nuobaudas:

1.1. pastabą;

1.2. papeikimą;

1.3. atleidimą iš darbo.

2. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

3. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:

3.1. šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;

3.2. per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

4. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:

4.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;

4.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;

4.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;

4.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

4.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;

4.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

4.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

5. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.

6. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti įvertinęs pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė.

7. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

2. Įstaigos darbuotojai atsako už šių taisyklių, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, pareiginių nuostatų laikymąsi.

3. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.