FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SLAUGYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai (toliau – nuostatai) yra Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos
priežiūros centro (toliau – įstaigos) norminis teisės aktas, galiojantis tik šios įstaigos
darbuotojams.
2. Šie nuostatai apibūdina įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo pareigybę, apibrėžia
šio darbuotojo funkcijas, teises ir pareigas, nustato jo atsakomybę, išsilavinimo ir kitus
kvalifikacinius reikalavimus.
3. Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugytojas (toliau – fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas) priskiriamas prie
specialistų pagrindinės profesijos grupės.
4. Asmenį fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo pareigoms parenka įstaigos vadovas,
atsižvelgdamas į kvalifikacinius reikalavimus, keliamus šiai pareigybei, asmens sugebėjimus
atlikti jam pavestą darbą ir kitas savybes. Atskirais atvejais asmuo į fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugytojo pareigas priimamas konkurso būdu, kuris organizuojamas ir vykdomas
įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
5. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įstaigos
vadovas.
6. Prireikus, esant fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojui atostogose, jo ligos atvejui ir pan.,
fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo pareigas vykdo įstaigos vadovo nustatyta tvarka
paskirtas asmuo, kuris visiškai atsako už tinkamą jam pavestų pareigų vykdymą.
7. Nesutarimai tarp įstaigos (įstaigos administracijos) ir fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
8. Nesutarimus darbo klausimais tarp fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo ir kitų įstaigos
darbuotojų sprendžia įstaigos vadovas.
9. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės
aktais, šiais nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais įstaigos norminiais teisės
aktais, atitinkamomis saugos ir sveikatos instrukcijomis.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

10. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoju gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka šiai
pareigybei keliamus reikalavimus:

amžius
 • ne jaunesnis, kaip 18 metų;
išsilavinimas
 • aukštesnysis arba aukštasis medicininis;
darbo stažas
 • reikalavimai nenustatomi;
reikalavimai sveikatai
 • nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų;
 • turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą, kad yra tinkamas šiam darbui;
 specialūs reikalavimai
 • turėti fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo kvalifikaciją;
 • turėti gerus fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo darbo įgūdžius;
 • baigęs mokymus pagal fizinės medicinos ir reabilitacijos mokymo programą, turintis fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo specializaciją;
 žinios  asmuo turi žinoti (išmanyti):

 • morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus;
 •  fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui;
 •  žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus;
 •  reabilitacijos principus;
 •  pagrindinius fizinės medicinos ir reabilitacijos tikslus ir uždavinius;
 •  fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui;
 •  anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus;
 •  dažniausiai pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas;
 •  masažo metodus ir metodikas, indikacijas ir kontraindikacijas;
 •  fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 •  darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
 •  medicininės reabilitacijos metodus;
 •  reabilitacijos specialistų komandos darbo organizavimo ir darbo pasiskirstymo principus;
 •  asmens ir aplinkos higienos reikalavimus, sveikatos rizikos veiksnius;
 • pagrindines vaistų grupes ir jų poveikį organizmui;
 • ergonomikos principus ir pritaikymo galimybes;
 • civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo kvalifikacijai ir darbo vietai keliamus reikalavimus;
 • procedūros eigą, metodikas, veiksmų planą;
 • masažo parinkimo principus, esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
 • tinkamai parinkti ir taikyti masažo būdus ir priemones;
 • rizikos veiksnius atliekant procedūrą;
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
 • asmens ir aplinkos higienos reikalavimus;
 • sveikatos rizikos veiksnius;
 • ergonomikos principus ir pritaikymo galimybes;
 • civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus;
 • su savo tiesioginiu darbu susijusius darbo kokybės reikalavimus;
 • įstaigos darbo specifiką;
 • įstaigos struktūrą;
 • darbo metu naudojamas priemones bei įstaigos infrastruktūrą;
 • darbo tvarkos reikalavimus;
 • sanitarijos bei higienos reikalavimus;
 • darbo saugos, darbo higienos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus;
 sugebėjimai  asmuo turi mokėti (sugebėti):

 •  taikyti savo žinias praktiškai;
 •  įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę;
 •  sudaryti fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo veiksmų planą;
 •  vadovautis higienos ir ergonomikos principais;
 •  stebėti/sekti asmens būklę masažo procedūrų metu;
 •  atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;
 •  įvertinti asmens būklę prieš ir po masažo procedūros;
 •  užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;
 •  patarti fizinės sveikatos tausojimo klausimais;
 •  tobulinti profesinę kvalifikaciją, skleisti profesinę fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo patirtį, bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų
  nariais;
 •  vadovautis higienos ir ergonomikos principais;
 •  stebėti/sekti asmens būklę masažo procedūrų metu;
 •  įvertinti asmens būklę prieš ir po masažo procedūros;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;
 • tobulinti profesinę kvalifikaciją, skleisti profesinę fizinės medicinos ir reabilitacijos patirtį;
 •  dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir komandoje, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, klientais/pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, mokėti valdyti stresą esant fizinei bei psichinei įtampai;
 • ugdyti tinkamą požiūrį į asmens higienos, sveikos gyvensenos
 • įtaką žmogaus organizmui;
 • laikytis darbo ir poilsio režimo;
 • laikytis etikos reikalavimų;
 • užtikrinti veiklos kokybę;
 • valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius;
 • laikytis darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų;
 • saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus atlikti profesinės veiklos darbus;
 teisė vairuoti transporto priemonę
 •  reikalavimai nenustatomi;
 papildomi reikalavimai (privalumai)
 • gera judesių koordinacija;
 • kruopštumas;
 • atsakingumas;
 • geras regėjimas;
 • tikslumas;
 • tvarkingumas;
 • atidumas;
 • fizinė ištvermė;
 • komunikabilumas;
 • veiklos savarankiškumas;
 • tolerantiškumas;
 • partnerystė;
 • korektiškumas;
 • dėmesingumas klientui;
 • gebėjimas nuolat mokytis ar kelti profesinę kvalifikaciją.

 

 

11. Vykdant kandidatų atranką į fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su vidinės įstaigos struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie įstaigos vykdomą veiklą.

III. DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas vykdo šias funkcijas:
12.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos organizavimas;
12.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūros atlikimas;
12.3. prevencinės veiklos vykdymas.
13. Vykdant savo funkcijas fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas:
13.1. iš tiesioginio vadovo ar kitų įgaliotų asmenų gauna darbo užduotis;
13.2. paruošia saugos darbe ir darbo higienos reikalavimus atitinkančią darbo (fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo) vietą konkrečiai paslaugai atlikti;
13.3. sudaro fizinės medicinos ir reabilitacijos veiksmų planą;
13.4. įvertina paciento fizinį aktyvumą;
13.5. parenka metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos
būklę;
13.6. informuoja pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus;
13.7. konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos klausimais medicinos ir kitų sričių
specialistus;
13.8. teikia metodinę pagalbą ir vadovauti fizinės medicinos ir reabilitacijos padėjėjams;
13.9. konsultuoja hipodinamijos profilaktikos klausimais;
13.10. kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias fizinės medicinos ir reabilitacijos, masažo,
fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius;
13.11. supažindina pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų
naudojimu;
13.12. užtikrina teikiamų paslaugų saugumą bei profesionalumą;
13.13. moko klientus sveikos gyvensenos principų;
13.14. bendrauja ir bendradarbiauja su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais.
14. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas įstaigoje vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos
struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
15. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas privalo:
15.1. kvalifikuotai tirti, diagnozuoti, gydyti ligas, rekomenduoti ir organizuoti
profilaktikos priemones, užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011;
15.2. taikyti Lietuvos Respublikoje tik įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
15.3. naudoti tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus
atitinkančius medicinos prietaisus; medicinos prietaisai turi būti instaliuojami,
naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir
priežiūros tvarkos aprašu;
15.4. teikti kvalifikuotas fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas;
15.5. bendradarbiauti su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir
socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
15.6. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;
15.7. laikytis profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
15.8. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
15.9. tvarkyti darbo dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
15.10. paaiškinti fizinės medicinos ir reabilitacijos praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos
ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;
15.11. taikyti tik įteisintus Lietuvoje fizioterapijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos
metodus;
15.12. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas pareigas;
15.13. darbą atlikti laiku ir kokybiškai;
15.14. imtis visų įmanomų teisėtų priemonių savo funkcijoms įgyvendinti;
15.15. saugoti komercines paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas, užtikrinti
informacijos apie darbuotojų sveikatos būklę konfidencialumą;
15.16. mokytis ir tobulinti profesinę kvalifikaciją mokymo kursuose, seminaruose įstaigoje
ar kituose renginiuose;
15.17. dirbti dorai ir sąžiningai;
15.18. laikytis darbo drausmės;
15.19. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus;
15.20. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
15.21. rūpintis kitų įstaigos darbuotojų sauga ir sveikata;
15.22. tausoti darbdavio turtą;
15.23. vykdyti kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas pareigas.
16. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas turi laikytis nustatyto įstaigoje gaisrinės saugos
režimo, neleisti susidaryti sąlygoms keliančioms gaisro riziką bei imtis atitinkamų prevencijos
priemonių.
17. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas privalo vykdyti valstybės valdžios, valdymo
institucijų ir valstybinių kontrolės įstaigų pareigūnų teisėtus nurodymus kuruojamos veiklos
klausimais.

IV. DARBUOTOJO TEISĖS

18. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojasturi teisę:
18.1. teikti tiesioginiam vadovui arba įstaigos administracijai pasiūlymus dėl jo atliekamų
funkcijų gerinimo ar tobulinimo;
18.2. pasitelkti kitus įstaigos darbuotojus ar struktūrinius padalinius sprendžiant klausimus,
susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu (jeigu tai numatyta įstaigos norminiuose teisės
aktuose, kitais atvejais – tik esant įstaigos vadovo (administracijos) leidimui);
18.3. prašyti, kad darbdavys, įstaigos vadovas ar kiti įstaigos darbuotojai suteiktų
informaciją ar pateiktų duomenis, kurie yra būtini jo funkcijoms įgyvendinti;
18.4. reikalauti, kad įstaigos vadovas (administracija) imtųsi priemonių, padedant jam
įgyvendinti šioje instrukcijoje numatytas teises ir pareigas;
18.5. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas,
aprūpintų techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;
18.6. atsisakyti dirbti, raštu informavus įstaigos vadovą, jeigu yra pavojus darbuotojų
saugai ir sveikatai, jis neaprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis arba jos yra
netinkamos naudoti;
18.7. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl
nesaugių darbo sąlygų;
18.8. įstatymų nustatyta tvarka nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, jeigu
darbdavys pažeidžia įstatymų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
18.9. susipažinti su įstaigos administracijos sprendimais ir jų projektais, susijusiais su jo
veikla.
19. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas turi ir kitas įstatymuose ar kituose norminiuose
teisės aktuose numatytas teises.

V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

20. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas atsako:
20.1. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės;
20.2. už darbo drausmės pažeidimus;
20.3. už darbo pareigų pažeidimus;
20.4. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų
nevykdymą;
20.5. už teisės pažeidimus, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu;
20.6. už žalą padarytą įstaigai, kai yra visos materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos.
21. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojui
gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė
ir baudžiamoji atsakomybė.
22. Drausminę nuobaudą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojui įstatymų nustatyta tvarka
skiria įstaigos vadovas.
23. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojo padaryta ir jo gera valia neatlyginta žala išieškoma
įstatymų nustatyta tvarka.

VI. DARBUOTOJO PAVALDUMAS, HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS RYŠIAI

24. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui. Savo
kompetencijos ribose privalomus vykdyti teisėtus nurodymus fizinės medicinos ir reabilitacijos
slaugytojui gali pateikti ir kiti įstaigos administracijos pareigūnai.
25. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas neturi pavaldinių.
26. Atliekant savo funkcijas, priimdamas sprendimus ir vykdydamas tiesioginį darbą, fizinės
medicinos ir reabilitacijos slaugytojas bendradarbiauja su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais
ir darbuotojais.