GYDYTOJO ODONTOLOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai (toliau – nuostatai) yra Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos
priežiūros centro (toliau – įstaigos) norminis teisės aktas, galiojantis tik šios įstaigos
darbuotojams.
2. Šie nuostatai apibūdina įstaigos gydytojo odontologo pareigybę, apibrėžia šio darbuotojo
funkcijas, teises ir pareigas, nustato jo atsakomybę, išsilavinimo ir kitus kvalifikacinius
reikalavimus.
3. Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas odontologas (toliau –
gydytojas) priskiriamas prie specialistų pagrindinės profesijos grupės.
4. Asmenį gydytojo pareigoms parenka įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacinius
reikalavimus, keliamus šiai pareigybei, asmens sugebėjimus atlikti jam pavestą darbą ir kitas
savybes. Atskirais atvejais asmuo į gydytojo pareigas priimamas konkurso būdu, kuris
organizuojamas ir vykdomas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
5. Gydytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įstaigos vadovas.
6. Prireikus, esant gydytojui atostogose, jo ligos atveju ir pan., gydytojo pareigas vykdo įstaigos
vadovo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, kuris visiškai atsako už tinkamą jam pavestų pareigų
vykdymą.
7. Nesutarimai tarp įstaigos (įstaigos administracijos) ir gydytojo sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka.
8. Nesutarimus darbo klausimais tarp gydytojo ir kitų įstaigos darbuotojų sprendžia įstaigos
vadovas.
9. Gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais nuostatais, įstaigos
darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais įstaigos norminiais teisės aktais, atitinkamomis saugos ir
sveikatos instrukcijomis.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

10. Gydytoju gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus reikalavimus:

amžius
 •  ne jaunesnis, kaip 21 metų;
išsilavinimas
 •  aukštasis medicininis išsilavinimas;
darbo stažas
 •  reikalavimai nenustatomi;
reikalavimai sveikatai
 •  nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų;
 • turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą, kad yra tinkamas šiam darbui;
 specialūs reikalavimai
 • būti įgijęs gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis odontologine praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją;
 • verstis gydytojo odontologo praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas;
 žinios asmuo turi žinoti:

 • veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką;
 • infekcijų kontrolės pagrindus;
 • farmakologijos pagrindus, vaistų, susijusių su odontologijos praktika ir odontologinių ligų gydymu, farmakologiją;
 • odontologijos patologijos ir odontologinio paciento sveikatos būklės ryšį;
 • veido kaulų, žandikaulių ir dantų diagnostinę radiologiją, radiologinių tyrimų rezultatų ir rentgenogramų analizę;
 • odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo veiksmus bei metodus;
 • darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikalavimus, radiacinės saugos užtikrinimo sąlygas;
 • šiuolaikines technologijas, darbo įrankius, prietaisus, odontologinę įrangą ir priemones, dantų protezų gamybai naudojamas medžiagas, darbo su jomis ypatybes, technines charakteristikas;
 • darbo saugos taisykles;
 • darbo saugos, darbo higienos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus;
 •  pirmosios medicinos pagalbos suteikimo taisykles ir reikalavimus;
 sugebėjimai  asmuo turi mokėti (sugebėti):

 • taikyti savo žinias praktiškai;
 • tinkamai taikyti norminius aktus vykdant darbo funkcijas;
 • įvertinti asmens sveikatos būklę, išsiaiškinti paciento sveikatos problemas, susijusias su odontologinėmis ligomis;
 • organizuoti odontologinių ligų prevencijos veiklą, įgyvendinti profilaktikos metodus bei profilaktikos priemones, mažinančias odontologinių ligų pasekmes;
 • nustatyti galimas odontologinių ligų ankstyvąsias komplikacijas ir būkles, keliančias pavojų ar grėsmę asmens sveikatai arba gyvybei;
 • teikti ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas vaikams ir suaugusiesiems;
 • saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus atlikti profesinės veiklos darbus;
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam mechaninio, elektrinio, cheminio, terminio poveikio traumų atvejais;
teisė vairuoti transporto priemonę
 •  reikalavimai nenustatomi;
 papildomi reikalavimai (privalumai)
 •  atsakingumas;
 • organizuotumas;
 • savarankiškumas priimant sprendimus;
 • kolektyvinis darbas;
 • taktiškumas;
 • tolerantiškumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • komunikabilumas;
 • kūrybingumas;
 • greita orientacija;
 • dėmesingumas;
 • optimizmas;
 • humaniškumas.

11. Vykdant kandidatų atranką į gydytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su
vidinės įstaigos struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie
įstaigos vykdomą veiklą.

III. DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Gydytojas vykdo šias funkcijas:
12.1. įvertina asmens sveikatos būklę, išsiaiškina paciento sveikatos problemas, susijusias
su odontologinėmis ligomis;
12.2. organizuoja odontologinių ligų prevencijos veiklą, įgyvendina profilaktikos metodus
bei profilaktikos priemones, mažinančias odontologinių ligų pasekmes;
12.3. nustato galimas odontologinių ligų ankstyvąsias komplikacijas ir būkles, keliančias
pavojų ar grėsmę asmens sveikatai arba gyvybei;
12.4. teikia ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas vaikams ir
suaugusiesiems.
13. Vykdant savo funkcijas gydytojas privalo diagnozuoti ir gydyti šias ligas:
13.1. dantų ėduonį:
13.1.1. ėduonį emalio ribose (K02.0);
13.1.2. dentino ėduonį (K02.1);
13.1.3. cemento ėduonį (K02.2);
13.1.4. sustabdytą dantų ėduonį (K02.3);
13.2. kitas kietųjų danties audinių ligas:
13.2.1. dantų abraziją (nutrynimą) (K03.1);
13.2.2. dantų eroziją (K03.2);
13.2.3. patologinę dantų rezorbciją (K03.3);
13.2.4. hipercementozę (K03.4);
13.2.5. dantų ankilozę (K03.5);
13.2.6. spalvos pakitimus dantų kietuosiuose audiniuose po išdygimo (K03.7);
13.2.7. kitas patikslintas danties kietųjų audinių ligas (K03.8);
13.3. dantų raidos ir dygimo sutrikimus:
13.3.1. dantų dydžio ir formos anomalijas (K00.2);
13.3.2. taškuotus (margus) dantis (K00.3);
13.3.3. dantų dygimo sindromą (K00.7);
13.4. pulpos ir periapikalinių audinių ligas:
13.4.1. pulpitą (K04.0);
13.4.2. pulpos nekrozę (K04.1);
13.4.3. ūminį pulpinės kilmės apikalinį periodontitą (K04.4);
13.4.4. lėtinį apikalinį periodontitą (K04.5);
13.4.5. periapikalinį abscesą be sinuso (K04.7);
13.4.6. šaknies cistą (K04.8);
13.4.7. kitas ir nepatikslintas pulpos ir periapikalinių audinių ligas (K04.9);
13.5. apydančio ligas:
13.5.1. ūminį gingivitą (K05.0);
13.5.2. lėtinį gingivitą (K05.1);
13.5.3. ūminį periodontitą (K05.2);
13.5.4. lėtinį periodontitą (K05.3);
13.6. kitus dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus:
13.6.1. dantenų padidėjimą (K06.1);
13.6.2. dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminius pažeidimus (K06.2);
13.7. dantų ir veido anomalijas (įskaitant netaisyklingą sąkandį):
13.7.1. smilkininio žandikaulio sąnario pakitimus tik esant raumeninei disfunkcijai ir
okliuziniam neatitikimui (K07.6);
13.8. kitus dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimus:
13.8.1. dantų netekimą dėl nelaimingų atsitikimų, dantų pašalinimo ar sritinės periodonto
ligos (K08.1);
13.8.2. kitas žandikaulių ligas:
13.9. žandikaulių uždegimines būkles:
13.9.1. periostitą (žandikaulio antkaulio uždegimą) (K10.2);
13.9.2. žandikaulių alveolitą (K10.3);
13.10. seilių liaukų ligas:
13.10.1.seilių sekrecijos sutrikimus (K11.7);
13.11. stomatitą ir susijusius pakitimus:
13.11.1.grįžtamąją burnos aftą (K12.0);
13.11.2.kitas stomatito formas (K12.1);
13.11.3.nekrozinį opinį stomatitą (A69.0);
13.11.4.pūslelinės (herpes) virusų sukeltą gingivostomatitą ir faringotonzilitą (B00.2);
13.12. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas:
13.12.1.lūpų ligas (K13.0);
13.12.2.skruosto ir lūpos kandimus (K13.1);
13.13. liežuvio ligas:
13.13.1.glositą (K14.0);
13.13.2.geografinį liežuvį (K14.1);
13.13.3.rombinį liežuvį (K14.2);
13.13.4.raukšlėtą liežuvį (K14.5);
13.13.5.glosodiniją (K14.6);
13.13.6.danties lūžį (S02.5);
13.13.7.žandikaulio išnirimą (S03.0);
13.13.8.danties išnirimą (S03.2);
13.13.9.žandikaulio raiščių patempimą (S03.4);
13.14. nuskausminti veido ir žandikaulių sritį;
13.15. atlikti injekcijas po oda, į raumenis;
13.16. nustatyti dantų apnašas (K03.6);
13.17. atlikti profesionalią burnos higieną;
13.18. hermetizuoti dantų vageles silantais ir atlikti kitas profilaktines procedūras;
13.19. atlikti dantų balinimo procedūras;
13.20. išrauti dantis ir dantų šaknis;
13.21. atlikti intraoralinę inciziją dėl periostito, danties šaknies viršūnės ar apydančio
pūlinio;
13.22. atstatyti danties kietųjų audinių defektus plombomis, įklotais, užklotais ir laminatais;
13.23. paruošti danties šaknies kanalą kultinio įkloto įdėjimui, atstatyti danties kultį
standartiniais ir individualiais kultiniais įklotais;
13.24. nuimti atspaudus įvairiomis atspaudinėmis medžiagomis;
13.25. nuimti laikinus ir nuolatinius fiksuotus dantų protezus (pavienius vainikėlius,
tiltinius protezus);
13.26. protezuoti dantis laikinais ir nuolatiniais išimamais bei fiksuotais protezais;
13.27. atlikti dantų protezų pataisas ir korekcijas, perbazuoti išimamus protezus;
13.28. atlikti dantų okliuzinių paviršių korekciją, prišlifuoti dantis;
13.29. uždėti laikinus įtvarus gydant dantų traumas;
13.30. atlikti dantų diagnostinį radiografinį tyrimą, dantų rentgenogramą, vertinti dantų ir
(ar) panoraminę rentgenogramą;
13.31. atlikti panoraminę rentgenogramą, kitą radiografinį tyrimą (baigus atitinkamą
papildomą mokymo programą);
13.32. atlikti apydančio audinių operacijas: frenulotomiją, kiuretažą, gingivektomiją, lopo
operaciją (kai patologinis procesas vietinis);
13.33. naudoti profilaktinius ortodontinius aparatus, reguliuoti nuimamus aparatus bei
įtvarus (pagal gydytojo ortodonto nurodymus);
13.34. įstaigoje, užtikrinančioje reanimacinę pagalbą, atlikti premedikaciją ir sąmoningą
sedaciją, procedūras taikant bendrąją nejautrą;
13.35. dantų šaknų viršūnės rezekciją, dantų šaknų amputaciją, hemisekciją, chirurginę
endodontiją, dantų implantaciją, pasaitėlių plastiką;
13.36. baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą ir gavęs pažymėjimą
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nustatyta tvarka, atlikti lopo operaciją (esant
išplitusiam patologiniam procesui), dantenų plastiką, alveolinio kaulo augmentaciją,
osteoplastiką periodonto ir (ar) dantų implantacijos operacijų metu, viršutinio žandikaulio
ančio dugno vienmomentį pakėlimą.
14. Vykdant savo funkcijas gydytojas privalo:
14.1. kvalifikuotai tirti, diagnozuoti, gydyti ligas, rekomenduoti ir organizuoti
profilaktikos priemones, užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 41:2013;
14.2. taikyti Lietuvos Respublikoje tik įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
14.3. naudoti tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus
atitinkančius medicinos prietaisus; medicinos prietaisai turi būti instaliuojami,
naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir
priežiūros tvarkos aprašu;
14.4. sudaryti ir nustatyta tvarka bei laiku pristatyti buhalterijai ataskaitas;
14.5. kelti savo kvalifikaciją ir organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
14.6. rūpintis turto apsauga;
14.7. organizuoti patalpų uždarymą po darbo valandų;
14.8. užtikrinti patalpų ir inventoriaus švarą;
14.9. taupiai naudoti elektros energiją;
14.10. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
14.11. laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus;
14.12. neleisti atsirasti trūkumams dėl neteisėto piniginių lėšų, medicininių prekių ir
medikamentų naudojimo;
14.13. visas pinigines operacijas vykdyti tik per kasos aparatą;
14.14. griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo;
14.15. dalyvauti mokymuose pagal įstaigos rekomendacijas ir nurodymus.
15. Gydytojas įstaigoje vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis
susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
16. Gydytojas privalo:
16.1. atlikti kitas gydytojams odontologams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas
pareigas;
16.2. tobulinti savo profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
16.3. tapti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nariu Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
16.4. teikti būtinąją medicinos pagalbą;
16.5. užtikrinti pacientų odontologinio gydymo tęstinumą ir stebėjimą;
16.6. laikytis Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises;
16.7. taikyti teisėtus ir pažangius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus bei
medicinos technologijas, naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento
reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;
16.8. informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitas teikiamas
sveikatos priežiūros paslaugas;
16.9. teikti informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės
institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,
nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomus atskaitomybės duomenis;
16.10. tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoti
savo darbo rezultatus;
16.11. laikytis odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių;
16.12. vykdyti gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją,
laikydamasis nustatytų profesinių pareigų, vadovautis galiojančiais teisės aktais bei
norminiais dokumentais;
16.13. skatinti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo
priemones;
16.14. dirbti dorai ir sąžiningai;
16.15. laikytis darbo drausmės;
16.16. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus;
16.17. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
16.18. rūpintis kitų įstaigos darbuotojų sauga ir sveikata;
16.19. tausoti darbdavio turtą;
16.20. vykdyti kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas pareigas.
17. Gydytojas turi laikytis nustatyto įstaigoje gaisrinės saugos režimo, neleisti susidaryti sąlygoms
keliančioms gaisro riziką bei imtis atitinkamų prevencijos priemonių.
18. Gydytojas privalo vykdyti valstybės valdžios, valdymo institucijų ir valstybinių kontrolės
įstaigų pareigūnų teisėtus nurodymus kuruojamos veiklos klausimais.

IV. DARBUOTOJO TEISĖS

19. Gydytojas turi teisę:
19.1. verstis gydytojo odontologo praktika sveikatos priežiūros įstaigose šios medicinos
normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
19.2. turėti gydytojo odontologo spaudą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19.3. skirti vaistus ir išrašyti receptus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19.4. spręsti laikino nedarbingumo klausimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
19.5. konsultuoti pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, siųsti
pacientus pas gydytojus odontologus specialistus bei sveikatos priežiūros specialistus
konsultacijų ir gydymo;
19.6. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja Odontologų
profesinės etikos kodeksui (išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba)
arba jei tai gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo odontologo sveikatai ar
gyvybei;
19.7. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19.8. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
19.9. gauti darbui būtiną informaciją apie reglamentuojančius jo veiklą įstatymus ir kitus
teisės aktus, apie gydomus ir konsultuojamus pacientus Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;
19.10. gauti darbui būtinas priemones, įrangą, instrumentus, vaistus;
19.11. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl paslaugų teikimo pacientui, gydymo ir darbo sąlygų
gerinimo;
19.12. į civilinės atsakomybės draudimą dėl žalos, padarytos paciento sveikatai teisėtais
gydytojo odontologo veiksmais, atlyginimo;
19.13. dalyvauti kuriant ir diegiant odontologinių ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
metodus bei naujas medicinos ir informacines technologijas, rengiant odontologinių
ligų profilaktikos programas, organizuoti burnos sveikatos gerinimo programų
įgyvendinimą ir vykdyti tų programų priemones;
19.14. dalyvauti įvairiose sveikatos profilaktikos, diagnostikos, sveikatinimo ir gydymo
programose, mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje;
19.15. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
19.16. gydytojas odontologas gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
teisių;
19.17. teikti tiesioginiam vadovui arba įstaigos administracijai pasiūlymus dėl jo atliekamų
funkcijų gerinimo ar tobulinimo;
19.18. pasitelkti kitus įstaigos darbuotojus ar struktūrinius padalinius sprendžiant klausimus,
susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu (jeigu tai numatyta įstaigos norminiuose teisės
aktuose, kitais atvejais – tik esant įstaigos vadovo (administracijos) leidimui);
19.19. prašyti, kad darbdavys, įstaigos vadovas ar kiti įstaigos darbuotojai suteiktų
informaciją ar pateiktų duomenis, kurie yra būtini jo funkcijoms įgyvendinti;
19.20. reikalauti, kad įstaigos vadovas (administracija) imtųsi priemonių, padedant jam
įgyvendinti šioje instrukcijoje numatytas teises ir pareigas;
19.21. savo kompetencijos ribose pasirašyti ir vizuoti dokumentus;
19.22. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas,
aprūpintų techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;
19.23. atsisakyti dirbti, raštu informavus įstaigos vadovą, jeigu yra pavojus darbuotojų
saugai ir sveikatai, jis neaprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis arba jos yra
netinkamos naudoti;
19.24. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl
nesaugių darbo sąlygų;
19.25. įstatymų nustatyta tvarka nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, jeigu
darbdavys pažeidžia įstatymų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
19.26. susipažinti su įstaigos administracijos sprendimais ir jų projektais, susijusiais su jo
veikla.
20. Gydytojas turi ir kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

21. Gydytojas atsako:
21.1. už profesinės praktikos klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų
atlikimą, bioetikos ir Odontologų profesinės etikos kodekso nustatytų reikalavimų
pažeidimą, profesinės kompetencijos viršijimą, pacientų teisių pažeidimą bei
padarytą žalą paciento sveikatai;
21.2. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės;
21.3. už darbo drausmės pažeidimus;
21.4. už darbo pareigų pažeidimus;
21.5. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų
nevykdymą;
21.6. už teisės pažeidimus, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu;
21.7. už žalą padarytą įstaigai, kai yra visos materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos.
22. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, gydytojui gali būti taikoma Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji
atsakomybė.
23. Drausminę nuobaudą gydytojui įstatymų nustatyta tvarka skiria įstaigos vadovas.
24. Gydytojo padaryta ir jo gera valia neatlyginta žala išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.
VI. DARBUOTOJO PAVALDUMAS, HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS RYŠIAI
25. Gydytojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui. Savo kompetencijos ribose privalomus
vykdyti teisėtus nurodymus gydytojui gali pateikti ir kiti įstaigos administracijos pareigūnai.
26. Gydytojui pavaldus gydytojo odontologo padėjėjas. Gydytojas turi teisę duoti privalomus vykdyti
teisėtus nurodymus, būtinus jo funkcijoms įgyvendinti, kitiems įstaigos darbuotojams tik tada, kai
tai numatyta įstaigos norminiuose teisės aktuose, arba yra aiškiai apibrėžtas atitinkamas įstaigos
vadovo (administracijos) leidimas.
27. Atliekant savo funkcijas, priimdamas sprendimus ir vykdydamas tiesioginį darbą, gydytojas
bendradarbiauja su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais ir darbuotojais.