KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO

I PUSMEČIO ATASKAITA

Prioritetinė sritis Tikslo rezultato kriterijus ir priemonė Tikslo rezultato pasiekimas
Informacijos skelbimas susidurus su korupcija Atnaujinta įstaigos interneto svetainė, atnaujintas lankstinukas Patalpinta informacija kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įstaigoje, parengta korupcijos prevencijos priemonių planas 2018 metams. Informacija patalpinta įstaigos stenduose ir interneto svetainėje.
Buities – kanceliarinių prekių ir vaistinių preparatų ir kitos medicininės įrangos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). Korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus įstaigoje nenustatyta 2018 metų I pusm. įstaiga buities – kanceliarinėms prekėms ir kitai medicininiai įrangai  įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją išleido 221 Eur.
Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Atlikti pacientų anoniminę apklausą ir pateikti rezultatai internetinėje svetainėje Informacija surinkta ir patalpinta patalpinta internetinėje svetainėje.
Antikorupcinis švietimas Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais. 2018 metų I pusm. mokymuose korupcijos prevencijos klausimais dalyvavo 18 įstaigos darbuotojai. Jie visi pasirašytinai supažindinti su korupcijos prevencijos naujovėmis
Atnaujinti informaciją įstaigos informaciniame stende, internetinėje svetainėje ir ant gydytojų kabinetų durų. Atnaujinta Atnaujintas vadovo kreipimasis stenduose
Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės lėšomis apmokamas paslaugas ir apie mokamų paslaugų teikimo tvarką. Atnaujinti nemokamų ir mokamų paslaugų kainynai Nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo tvarka iš esmės išliko nepakitusi.

II PUSMEČIO ATASKAITA

Prioritetinė sritis Tikslo rezultato kriterijus ir priemonė Tikslo rezultato pasiekimas
Informacijos skelbimas susidurus su korupcija Atnaujinta įstaigos interneto svetainė, atnaujintas lankstinukas Atnaujinta
Buities – kanceliarinių prekių ir vaistinių preparatų ir kitos medicininės įrangos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). Korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus įstaigoje nenustatyta 2018 metų II pusm. įstaiga buities – kanceliarinėms prekėms ir kitai medicininiai įrangai  įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją išleido 369 Eur.
Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Analizė 2018 m. I pusmetį(taip pat ir 2017 metais) korupcijos atvejų bei atvejų kai Įstaigos darbuotojas susidūrė su kyšio davimo atveju nenustatyta.
Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programos  įgyvendinimo 2019 m. priemonių planą. Direktorius Patvirtintas
ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių peržiūrėjimas ir atnaujinimas Direktorius Peržiūrėta ir atnaujinta
Atlikti pacientų apklausą korupcijos tematika. Atsakinga už korupcijos prevenciją ir Atlikti pacientų anoniminę apklausą ir pateikti rezultatai internetinėje svetainėjekontrolę  V.Kirstukienė Atlikta. Informacija atnaujinta internetinėje svetainėje