MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka“ nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas“.
2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:
3.1. laboratoriniai tyrimai;
3.2. gydytojų konsultacijos;
3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;
3.4. dokumentų kopijavimo;
3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:
5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;
5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;
5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.
6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:
7.1. pacientą gydantis gydytojas;
7.2. registratūros darbuotojas;
7.3. slaugytojas;
7.4. odontologo padėjėjas;
7.5. medicinos statistikas;
7.6. administratorius;
8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:
8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“.
8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas“.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.
11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.
13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.
14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.
15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.
16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.
17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.
18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.
19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.
20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.
22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).
23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.
25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka“ nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir šio įsakymo pakeitimais.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įsakymo pakeitimais.1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas“.2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:3.1. laboratoriniai tyrimai;3.2. gydytojų konsultacijos;3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;3.4. dokumentų kopijavimo;3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:7.1. pacientą gydantis gydytojas;7.2. registratūros darbuotojas;7.3. slaugytojas;7.4. odontologo padėjėjas;7.5. medicinos statistikas;7.6. administratorius;8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“.8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas“.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka“ nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas“.
2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:
3.1. laboratoriniai tyrimai;
3.2. gydytojų konsultacijos;
3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;
3.4. dokumentų kopijavimo;
3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:
5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;
5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;
5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.
6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:
7.1. pacientą gydantis gydytojas;
7.2. registratūros darbuotojas;
7.3. slaugytojas;
7.4. odontologo padėjėjas;
7.5. medicinos statistikas;
7.6. administratorius;
8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:
8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“.
8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas“.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.
11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.
13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.
14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.
15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.
16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.
17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.
18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.
19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.
20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.
22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).
23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.
25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka“ nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas“.
2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:
3.1. laboratoriniai tyrimai;
3.2. gydytojų konsultacijos;
3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;
3.4. dokumentų kopijavimo;
3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:
5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;
5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;
5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.
6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:
7.1. pacientą gydantis gydytojas;
7.2. registratūros darbuotojas;
7.3. slaugytojas;
7.4. odontologo padėjėjas;
7.5. medicinos statistikas;
7.6. administratorius;
8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:
8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“.
8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas“.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.
11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.
13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.
14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.
15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.
16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.
17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.
18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.
19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.
20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.
22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).
23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.
25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.Nr. Pavadinimas Kaina eurais
I LABORATORINIAI TYRIMAI
1 C-reaktyvinis baltymas (kiekybinis ir kokybinis) 10.41
2 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 14.75
3 Tirotropinas (TTH, TSH) 13.16
4 Laisvas tiroksinas FT4 15.45
5 Laisvas trijodrijoninas (FT3) 16.86
6 Šlapalas 2.81
7 Protrombino komplekso tyrimas (SPA) 5.11
8 Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) 5.62
9 ALT 3.00
10 AST 3.00
11 Bendras cholesterolis 2.49
12 Bendras gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje 1.92
13 Gliukozės toleravimo mėginys 3.06
14 Albumino kiekis šlapime 2.93
15 Trigliceridai 2.93
16 Geležis 3.20
17 Kalcis 3.20
18 Kalcis jonizuotas 4.01
19 Kalis 3.44
20 Cloras 3.44
21 Varis 10.60
22 Cinkas 9.06
23 Kreatininas 2.62
24 Šarminė fosfotazė 3.00
25 Natris 3.44
26 Fosforas 2.80
27 Lipidograma (B.cholesterolis,DTL,MTL,TG) 9.83
28 Bendras bilirubinas 2.29
29 Magnis 3.91
30 Feritinas 16.73
31 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2.50
32 Glikozilinto hemoglobino (HbAIC) nustatymas 18.01
33 Bendro baltymo koncentracija 2.99
34 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 5.87
35 Bendras imunoglobulinas 16.29
36 A hepatitas 26.05
37 B hepatitas 18.08
38 C hepatitas 18.25
39 Vitaminas D 17.65
40 Vitaminas B 12 42.76
41 Transferinas 11.55
42 Onkocitologinio tepinėlio tyrimas 8.99
43 Onkocitologinio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje 17.04
44 Šlapimo bakteriologinis tyrimas 5.68
45 CA 125 (Kiaušidžių vėžio žymuo) 23.68
46 Ca 15-3 (Krūties vėžio žymuo) 30.57
47 Cyfra 21-1 (Plaučių vėžio žymuo) 33.08
48 Ca 19-9 (Kasos vėžio žymuo) 23.68
49 PSA 16.09
50 FOB testas 8.35
51 Kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymas 17.88
52 ŽIV antikūnai 14.04
53  RPR Sifilio antikūnai  5.69
54 D-dimerai 16.53
55 Fibrinogenas 6.57
56 CK kretinkinazė 4.72
57 ASLO Antistreptolizinas O kiekybinis 17.61
58 Kirmėlių kiaušinėliai 2.05
59 Spalinių kiaušinėliai 1.41
60 ENG 1.47
61 Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą 16.73
62 Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą 16.73
63 IgG Laimo boreliozė 15.76
64 IgM Laimo boreliozė 15.76
65 Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae 15.89
66 Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae 15.19
67 Chlamydia pneumoniae 18.76
68 Varicella zoster (vėjaraupių) IgM 33.97
69 Varicella zoster (vėjaraupių) IgG 22.46
70 Antikūnai IgG prieš Herpes 17.30
71 Antikūnai IgM prieš Herpes 14.17
72 anti-VCA Epstein-Barr viruso IgG 8.92
73 anti-VCA Epstein-Barr viruso IgM 8.92
74 Raudonukės viruso IgG 13.10
75 Raudonukės viruso IgM 17.10
76 CMV Citomegalo viruso IgG 22.53
77 CMV Citomegalo viruso IgM 25.15
78 Toxoplazma gondi IgG 16.16
79 Toxoplazma gondi IgM 21.13
80 Helikobakter pylori testas 19.40
81 Betahemolitinių streptokokų nustatymas 8.70
82 Folinė rūgštis 41.88
83 Anti-CCP 12.39
84 Anti-TPO 31.34
85 Celiakijos paletė 21.96
86 Estradiolis 17.04
87 Testosteronas 17.37
88 Progesteronas 17.50
89 Covid 19 IgG 14.00
90 Covid 19 IgM 14.00
91 Vakutaineris ar adata 0.20
II MASAŽAS
1 Galvos masažas 3.05
2 Veido masažas 3.05
3 Kaklo srities masažas 3.05
4 Viršutinės galūnės,peties ir mentės srities, arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas 3.05
5 Alkūnės sąnario masažas 3.05
6 Riešo sąnario masažas 3.05
7 Plaštakos ir dilbio masažas 3.05
8 Krūtinės lastos masažas 3.05
9 Nugaros masažas 3.05
10 Pilvo raumenų masažas 3.05
11 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas 3.05
12 Nugaros ir juosmens srities masažas 3.05
13 Segmentis kaklo, stuburo ir ir krūtinės srities masažas 3.05
14 Stuburo srities masažas 3.05
15 Apatinės galūnės masažas 3.05
16 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas 3.05
17 Klubo sąnario masažas 3.05
18 Kelio sąnario masažas 3.05
19 Čiurnos sąnario masažas 3.05
20 Pėdos ir blauzdos masažas 3.05
21 Bendras masažas vaikams iki 10 metų. 10.52
III PASLAUGOS NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, ARBA NEPRISIRAŠIUSIEMS PRIE PSPC
1 Šeimos gydytojo konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu 31.34
2 Gydytojo  odontologo pirminė apžiūra 4.02
3 Žaizdų perrišimas 8.13
4 Perrišimas 3.50
5 Kraujo paėmimas iš venos 4.02
6 Injekcija į veną 4.02
7 Injekcija į raumenis 2.81
8 Infuzija į veną 8.13
9 Bendras kraujo tyrimas 7.91
10 Bendras šlapimo tyrimas 6.70
11 Kardiograma 9.10
IV PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS
1 Civilinės aviacijos darbuotojų 46.22
2 Laivyno darbuotojų įsidarbinant 28.71
3 Laivyno darbuotojų dirbant 43.30
4 Geležinkelio darbuotojų įsidarbinant 5.35
5 Geležinkelio darbuotojų dirbant 13.14
6 Vairuotojų mėgėjų 19.55
7 Vairuotojų profesionalų įsidarbinant 15.00
8 Vairuotojų profesionalų dirbant 17.00
9 Darbuotojų, dirbančių kenksmingomis sąlygomis įsidarbinant 6.33
10 Darbuotojų, dirbančių kenksmingomis sąlygomis dirbant 10.70
11 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto 3.41
pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems
sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų įsidarbinant
12 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš ankstopasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų dirbant 2.43
13 Vykstantiems į užsienį 10.92
14 Dėl leidimo laikyti ginklą 16.75
V KITOS PASLAUGOS
3 Pažymų išrašymas 1.45
4 Kopijavimas vienpusio lapo 0.15
5 Kopijavimas dvipusio lapo 0.29