MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo” patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka” nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” ir šio įsakymo pakeitimais.
1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ir šio įsakymo pakeitimais.
1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas”.
2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:
3.1. laboratoriniai tyrimai;
3.2. gydytojų konsultacijos;
3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;
3.4. dokumentų kopijavimo;
3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:
5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;
5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;
5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.
6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:
7.1. pacientą gydantis gydytojas;
7.2. registratūros darbuotojas, apylinkės administratorius;
7.3. slaugytojas;
7.4. odontologo padėjėjas;
7.5. medicinos statistikas, apylinkės administratorius;
8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:
8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai”.
8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas”.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.
11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai”, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.
13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.
14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.
15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.
16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.
17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.
18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.
19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.
20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.
22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).
23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.
25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.Nr. Pavadinimas Kaina eurais
I LABORATORINIAI TYRIMAI
1 C-reaktyvinis baltymas (kiekybinis ir kokybinis) 5.14
2 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 17.20
3 Tirotropinas (TTH, TSH) 4.40
4 Laisvas tiroksinas FT4 5.22
5 Laisvas trijodrijoninas (FT3) 3.81
6 Šlapalas 2.39
7 Protrombino komplekso tyrimas (SPA) 5.97
8 Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) 6.56
9 ALT 3.50
10 AST 3.50
11 Bendras cholesterolis 2.90
12 Bendras gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje 2.24
13 Gliukozės toleravimo mėginys 3.58
14 Albumino kiekis šlapime 3.42
15 Trigliceridai 3.42
16 Geležis 3.73
17 Kalcis 3.73
18 Kalcis jonizuotas 4.68
19 Kalis 1.80
20 Cloras 4.00
21 Varis 12.37
22 Cinkas 10.57
23 Kreatininas 3.06
24 Šarminė fosfotazė 3.50
25 Natris 1.80
26 Fosforas 3.27
27 Lipidograma (B.cholesterolis,DTL,MTL,TG) 11.47
28 Bendras bilirubinas 2.67
29 Magnis 4.55
30 Feritinas 19.52
31 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2.90
32 Glikozilinto hemoglobino (HbAIC) nustatymas 21.00
33 Bendro baltymo koncentracija 3.50
34 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 6.84
35 Bendras imunoglobulinas 17.59
36 A hepatitas 14.39
37 B hepatitas 17.13
38 C hepatitas 21.30
39 Vitaminas D 20.60
40 Vitaminas B 12 49.90
41 Transferinas 13.20
42 Onkocitologinio tepinėlio tyrimas 10.49
43 Onkocitologinio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje 19.88
44 Šlapimo bakteriologinis tyrimas 6.63
45 CA 125 (Kiaušidžių vėžio žymuo) 27.62
46 Ca 15-3 (Krūties vėžio žymuo) 35.57
47 Cyfra 21-1 (Plaučių vėžio žymuo) 38.60
48 Ca 19-9 (Kasos vėžio žymuo) 27.62
49 PSA 22.50
50 FOB testas 3.58
51 Kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymas 9.31
52 ŽIV antikūnai 6.17
53 RPR Sifilio antikūnai 2.98
54 D-dimerai 19.30
55 Fibrinogenas 7.66
56 CK kretinkinazė 5.50
57 ASLO Antistreptolizinas O kiekybinis 3.58
58 ENG 1.72
59 Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą 19.52
60 Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą 19.52
61 IgG Laimo boreliozė 18.46
62 IgM Laimo boreliozė 18.39
63 Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae 16.61
64 Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae 17.72
65 Chlamydia pneumoniae 21.89
66 Varicella zoster (vėjaraupių) IgM 39.64
67 Varicella zoster (vėjaraupių) IgG 26.21
68 Raudonukės viruso IgG 15.27
69 Raudonukės viruso IgM 19.96
70 CMV Citomegalo viruso IgG 26.30
71 CMV Citomegalo viruso IgM 29.35
72 Toxoplazma gondi IgG 18.85
73 Toxoplazma gondi IgM 24.67
74 Helikobakter pylori testas 22.63
75 Betahemolitinių streptokokų nustatymas 18.39
76 Folinė rūgštis 48.86
77 Anti-TPO 36.57
78 Celiakijos paletė 25.62
79 Estradiolis 5.89
80 Testosteronas 5.89
81 Progesteronas 5.66
82 Covid 19 IgG 12.00
83 Covid 19 IgM 12.00
84 Vakutaineris ar adata 0.20
II MASAŽAS
1 Galvos masažas 3.55
2 Veido masažas 3.55
3 Kaklo srities masažas 3.55
4 Viršutinės galūnės,peties ir mentės srities, arba 3.55
visų viršutinės galūnės sąnarių masažas 3.55
5 Alkūnės sąnario masažas 3.55
6 Riešo sąnario masažas 3.55
7 Plaštakos ir dilbio masažas 3.55
8 Krūtinės lastos masažas 3.55
9 Nugaros masažas 3.55
10 Pilvo raumenų masažas 3.55
11 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas 3.55
12 Nugaros ir juosmens srities masažas 3.55
13 Segmentis kaklo, stuburo ir ir krūtinės srities masažas 3.55
14 Stuburo srities masažas 3.55
15 Apatinės galūnės masažas 3.55
16 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas 3.55
17 Klubo sąnario masažas 3.55
18 Kelio sąnario masažas 3.55
19 Čiurnos sąnario masažas 3.55
20 Pėdos ir blauzdos masažas 3.55
21 Bendras masažas vaikams iki 10 metų. 12.25
III PASLAUGOS NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, ARBA NEPRISIRAŠIUSIEMS PRIE PSPC
1 Šeimos gydytojo konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu 26.67
2 Gydytojo odontologo pirminė apžiūra 4.70
3 Žaizdų perrišimas 9.52
4 Perrišimas 4.10
5 Kraujo paėmimas iš venos 4.70
6 Injekcija į veną 4.70
7 Injekcija į raumenis 3.30
8 Infuzija į veną 9.48
9 Bendras kraujo tyrimas 9.23
10 Bendras šlapimo tyrimas 7.82
11 Kardiograma 10.60
IV PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS
1 Civilinės aviacijos darbuotojų 46.22
2 Laivyno darbuotojų įsidarbinant 28.71
3 Laivyno darbuotojų dirbant 43.30
4 Geležinkelio darbuotojų įsidarbinant 5.35
5 Geležinkelio darbuotojų dirbant 13.14
6 Vairuotojų mėgėjų 19.55
7 Vairuotojų profesionalų įsidarbinant 15.00
8 Vairuotojų profesionalų dirbant 17.00
9 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis įsidarbinant 6.33
10 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis dirbant 10.70
11 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių, arba fizinių perkrovų rizikos sąlygomis, įsidarbinant 2.92
12 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių, arba fizinių perkrovų rizikos sąlygomis, dirbant 7.30
13 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų įsidarbinant 3.41
14 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų dirbant 2.43
15 Vykstantiems į užsienį 10.92
16 Dėl leidimo laikyti ginklą 16.75
V KITOS PASLAUGOS
3 Pažymų išrašymas 1.45
4 Kopijavimas vienpusio lapo 0.15
5 Kopijavimas dvipusio lapo 0.29