MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamos medicininės paslaugos viešojoje įstaigoje Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – VšĮ Žiežmarių PSPC) teikiamos ir apmokėjimas už jas pagrindžiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais. Kainyno kainos indeksuotos ne didesniu nei šio įsakymo 2 priede 2 punktu „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka“ nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir patvirtintos VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriaus įsakymu.
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įsakymo pakeitimais.
1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 711 „Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas“.
2. Mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
3. VšĮ Žiežmarių PSPC teikiamos mokamos paslaugos:
3.1. laboratoriniai tyrimai;
3.2. gydytojų konsultacijos;
3.3. medicininės procedūros ar manipuliacijos;
3.4. dokumentų kopijavimo;
3.5. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
3.6. pažymų išdavimas, kai tai nėra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
4. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Žiežmarių PSPC ir jos filialuose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. Valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
4.3. Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinąją pagalbą) teikiamos kai:
5.1. pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos;
5.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (vakcinacija, tyrimai ir pan.), kurios nefinansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
5.4. paslaugos teikiamos ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečiams, taip pat ES šalių piliečiams nepateikusiems asmens dokumento, Europos sveikatos draudimo kortelės ar E formos pažymos;
5.5. Sveikatos apsaugos ministro bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais priskirtos prie mokamų paslaugų.
6. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
7. Informaciją apie galimybę gauti mokamas paslaugas įstaigoje teikia:
7.1. pacientą gydantis gydytojas;
7.2. registratūros darbuotojas;
7.3. slaugytojas;
7.4. odontologo padėjėjas;
7.5. medicinos statistikas;
7.6. administratorius;
8. Mokamos paslaugos įforminamos šiose formose:
8.1. „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“.
8.2. „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas“.

II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

9. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Žiežmarių PSPC registratūrą. Registratūros darbuotojas supažindina su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais bei kainomis ir nukreipia asmenį į atitinkamą skyrių, kabinetą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
10. Gydytojas, informuodamas pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie susirgimą, tyrimų, gydymo planą, pateikia informaciją apie galimybę savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (tyrimus, medicinos procedūras, gydytojų specialistų konsultacijas), nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu. Tuo atveju pacientas ar jo įstatyminis atstovas už šias paslaugas apmoka visą kainą.
11. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai jis sumoka paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą.
12. Įstaigos darbuotojas užpildo patvirtintą formą „Sutikimas mokamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai“, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas. Pacientas (ar jo atstovas) savo pageidavimą dėl mokamų paslaugų patvirtina parašu.
13. Mokama už pageidaujamą paslaugą kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo dirbantis su kasos aparatu, apskaitos lape įrašo kasos kvito numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. Po kasos darbo valandų pacientas už paslaugas moka registratūroje.
14. VšĮ Žiežmarių PSPC filialuose už atliekamas mokamas paslaugas yra išrašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas ir pinigų priėmimo kvitas, kurie kartu su pinigais įnešami į centrinės buhalterijos kasą.
15. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas ir vienkartines priemones, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Sumokėti už plombines medžiagas reikia pieš dantų plombavimą VšĮ Žiežmarių PSPC kasoje, o po kasos darbo valandų odontologiniame kabinete.
16. Sumokėjus už mokamas paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas). Esant poreikiui, tą pačią dieną gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka kasoje.
17. Suteikus pacientui mokamas paslaugas, pažymima statistinėje formoje, formoje Nr. 025/a-LK.
18. Gydytojas arba slaugytojas užrašo kasos čekio (kvito) numerį ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.
19. Neatlikus paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo VšĮ Žiežmarių PSPC direktoriui pateikti prašymą su gydančio gydytojo patvirtinimu, jog paslauga nebuvo suteikta, bei kasos kvitą.
20. Buhalterijos darbuotojai vykdo suteiktų mokamų paslaugų apskaitą. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje buhalterinėje sąskaitoje.

III. MOKĖJIMO UŽ MOKAMAS PASLAUGAS TVARKA

21. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros ar nemedicinines paslaugas sumoka pacientas arba už jį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo.
22. Visais atvejais pacientui ar jo atstovui išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato kvitas).
23. Pinigai laikomi seifuose, vieną kartą per mėnesį atiduodami buhalterijai.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui ar jo atstovui sutikus.
25. Įstaigos vadovas užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų kainas. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.

 

ŽIEŽMARIŲ PSPC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.Nr. Pavadinimas Kaina litais Kaina eurais
I LABORATORINIAI TYRIMAI
1 C-reaktyvinis baltymas (kiekybinis ir kokybinis) 24,28 7,03
2 Reumatoidinis faktorius 34,41 9,97
3 Tirotropinas (TTH, TSH) 30,69 8,89
4 Laisvas tiroksinas FT4 32,48 9,41
5 Laisvas trijodrijoninas (FT3) 39,33 11,39
6 Hepatito C viruso (HCV) nustatymas 42,61 12,34
7 Protrombino komplekso tyrimas (SPA) 11,92 3,45
8 Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) 13,11 3,80
9 ALT 7,00 2,03
10 AST 7,00 2,03
11 Bendras cholesterolis 5,81 1,68
12 Bendras gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje 4,47 1,29
13 Cholesterolis DTL 8,49 2,46
14 Cholesterolis MTL 1,79 0,52
15 Trigliceridai 6,85 1,98
16 Geležis 7,45 2,17
17 Kalcis 7,45 2,16
18 Kalis 3,58 1,04
19 Kreatininas 4,77 1,38
20 Šarminė fosfotazė 7,00 2,03
21 Urea 4,77 1,38
22 Natris 3,58 1,04
23 Kepenų f-jos rodikliai:GPT,GOT,GGT,B.bilerubinas 20,86 6,04
24 Lipidograma (B.cholesterolis,DTL,MTL,TG) 22,94 6,64
25 Bendras bilirubinas 5,36 1,55
26 Magnis 9,09 2,63
27 PSA 45,00 13,03
28 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 5,81 1,68
29 Glikozilinto hemoglobino (HbAIC) nustatymas 42,00 12,16
30 Bendro baltymo koncentracija 7,00 2,04
31 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 13,71 3,97
32 B hepatitas 38,58 11,17
33 Kaprologinis tyrimas 4,00 1,16
34 Onkocitologinio tepinėlio tyrimas 13,90 4,03
35 Šlapimo bakteriologinis tyrimas 8,90 2,58
36 CA 125 35,00 10,14
37 Vakutaineris ir adata 1,00 0,29
II MASAŽAS
1 Galvos masažas 6,75 1,95
2 Veido masažas 6,75 1,95
3 Kaklo srities masažas 10,03 2,90
4 Viršutinės galūnės,peties ir mentės srities, arba 13,31 3,85
visų viršutinės galūnės sąnarių masažas
5 Alkūnės sąnario masažas 6,75 1,95
6 Riešo sąnario masažas 6,75 1,95
7 Plaštakos ir dilbio masažas 6,75 1,95
8 Krūtinės lastos masažas 20,07 5,81
9 Nugaros masažas 13,31 3,85
10 Pilvo raumenų masažas 10,03 2,90
11 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas 10,03 2,90
12 Nugaros ir juosmens srities masažas 20,07 5,81
13 Segmentis kaklo, stuburo ir ir krūtinės srities masažas 23,54 6,82
14 Stuburo srities masažas 22,38 6,48
15 Apatinės galūnės masažas 13,31 3,85
16 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas 20,07 5,81
17 Klubo sąnario masažas 6,75 1,95
18 Kelio sąnario masažas 6,75 1,95
19 Čiurnos sąnario masažas 6,75 1,95
20 Pėdos ir blauzdos masažas 6,75 1,95
21 Bendras masažas kūdikiams 23,15 6,70
22 Bendrasis kūno masažas 66,95 19,39
23 Lengvas bendrasis masažas 44,76 12,96
24 Bendras masažas vaikams iki 10 metų. 23,15 6,70
III PASLAUGOS NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU
SVEIKATOS DRAUDIMU, ARBA NEPRISIRAŠIUSIEMS
PRIE PSPC
1 Šeimos gydytojo konsultacija, įskaitant būtinosios 69,07 20,00
dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros
įstaigos darbo metu
2 Gydytojo odontologo pirminė apžiūra 8,88 2,57
3 Žaizdų perrišimas 17,94 5,20
4 Kraujo paėmimas iš venos 8,88 2,57
5 Injekcija į veną 8,88 2,57
6 Injekcija į raumenis 6,17 1,79
7 Infuzija į veną 17,94 5,20
8 Bendras kraujo tyrimas 15,55 4,50
9 Bendras šlapimo tyrimas 20,26 5,87
10 Kardiograma 11,19 3,24
IV PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS
1 Civilinės aviacijos darbuotojų 159,60 46,22
2 Laivyno darbuotojų 149,52 43,30
3 Geležinkelio darbuotojų 45,36 13,14
4 Vairuotojų mėgėjų 46,00 13,32
Vairuotojų profesionalų 61,20 17,72
5 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 36,96 10,70
6 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių 31,92 9,24
veiksnių rizikos sąlygomis
7 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių 23,52 6,81
veiksnių rizikos sąlygomis
8 Darbuotojų, dirbančių pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis 38,64 11,19
9 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių 25,20 7,30
veiksnių rizikos sąlygomis
10 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 25,20 7,30
11 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto 8,40 2,43
pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems
sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
12 Vykstantiems į užsienį 37,72 10,92
13 Dėl leidimo laikyti ginklą 35,00 10,14
V KITOS PASLAUGOS
1 Šviesos terapija (Bioptron lempa) 1 seansas 1,00 0,29
2 Pažymų išrašymas 5,00 1,45
3 Kopijavimas 0,20 0,06