NUOSTATAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ pirminės sveikatos priežiūros centro ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. V17 – 183

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 29 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (Žin., 2008, Nr. 108-4133) 2.5 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus (pridedama).

2. Įgalioti viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoją odontologą, vykdantį direktoriaus funkcijas, Arūną Medzevičių pasirašyti įstatus.

3. Pripažinti netekusiais galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. V17-290 „Dėl Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                       Romualdas Urmilevičius

 

 

 

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

SPRENDIMO

„DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2012 m. Balandžio 26 d.

Kaišiadorys

 

 

1. PROJEKTO ESMĖ IR TIKSLAI

Šių metų vasario 6 d. gautas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 202 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių viešosiose įstaigose“ pakeitimo“ 2 punkto vykdymo. Vadovaujantis šiuo reikalavimu, teikiamas sprendimo projektas dėl VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro  įstatų pakeitimo.

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti nereikia.

3. KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMI PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI

Galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. V17-290 patvirtinti Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai.

4. KOKIOS GALI BŪTI SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS, KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA

Neigiamų sprendimo pasekmių nebus.

5. KOKIE ŠIOS SRITIES TEISĖS AKTAI TEBEGALIOJA IR KOKIUS GALIOJANČIUS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTUS BŪTINA PAKEISTI ARBA PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ

Papildomai teisės aktų keisti nereikia.

6. RENGIANT PROJEKTĄ GAUTI SPECIALISTŲ VERTINIMAI IR IŠVADOS

Specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

7. PROJEKTO INICIATORIUS

Projekto iniciatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, rengėja – Kaišiadorių rajono savivaldybės gydytoja Vilija Tamašauskienė.

8. KITI, RENGĖJO NUOMONE, REIKALINGI PAGRINDIMAI IR PAAIŠKINIMAI

Savivaldybės gydytoja                                                           Vilija Tamašauskienė

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. V17-183

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC, įstaiga) yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

2. PSPC teisinė forma – viešoji įstaiga. PSPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose, savo antspaudą, kuriame įrašyta – Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras.

3. PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.

4. PSPC steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, adresas: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Kaišiadorių rajono savivaldybė.

5. PSPC buveinė: Narimanto g. 35, LT-56235 Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

6. PSPC veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

7. PSPC pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. PSPC steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. PSPC neatsako už steigėjo įsipareigojimus.

 

II. PSPC STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. PSPC steigėjo kompetencijai priklauso:

8.1.  priimti, keisti ir papildyti įstaigos įstatus;

8.2.  nustatyti PSPC privalomas veiklos užduotis, veiklos vertinimo kriterijus;

8.3.  gauti informaciją apie įstaigos veiklą;

8.4. įstatymo nustatyta tvarka nustatyti, ar dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas;

8.5. nustatyti  PSPC išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba steigėjo pavedimu tai atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, arba pavesti juos patvirtinti pačiai įstaigai;

8.6. organizuoti viešą konkursą PSPC administracijos vadovo pareigoms eiti teisės aktų nustatyta tvarka. Sudaryti su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, taip pat šią sutartį nutraukti įstatymų nustatyta tvarka,  įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šio juridinio asmens vadovo darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, arba steigėjo pavedimu tai atlieka savivaldybės vykdomoji institucija;

8.7. nustatyti PSPC direktoriaus, valdymo organų narių atlyginimus;

8.8. steigti įstaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

8.9. tvirtinti PSPC veiklos strategiją;

8.10. tvirtinti PSPC valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą arba steigėjo pavedimu tai tvirtina Savivaldybės vykdomoji institucija;

8.11. tvirtinti PSPC metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba steigėjo pavedimu tai tvirtina Savivaldybės vykdomoji institucija;

8.12. detalizuoti LNSS viešosios įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

8.13. priimti sprendimą dėl PSPC audito ir rinkti audito įmonę;

8.14. tvirtinti stebėtojų tarybos nuostatus ir sudėtį;

8.15. nustatyti PSPC vidaus kontrolės tvarką arba steigėjo pavedimu tai nustato Savivaldybės vykdomoji institucija;

8.16. turėti kitokių teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams;

 

III. PSPC veiklos sritys, tikslai ir uždaviniai

 

9. PSPC užsiima pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla, kuriai tokią teisę suteikia galiojančios licencijos.

10.  Pagrindinės PSPC veiklos sritys:

10.1. nemokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims, prisirašiusiems prie PSPC bei apdraustiems privalomuoju ir/ar savanoriškuoju sveikatos draudimu, ir tiems, kurie kreipiasi į PSPC;

10.2. mokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai šios paslaugos įtrauktos į Vyriausybės ar Sveikatos apsaugos ministerijos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa nemoka už jų sveikatos priežiūrą;

10.3.  būtinosios medicinos pagalbos teikimas;

10.4.  visuomenės sveikatos priežiūros programų vykdymas;

11. Pagrindinis PSPC veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

12. Pagrindiniai PSPC veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

13. Pagrindinės PSPC veiklos sritys-veiklos rūšys  pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

13.1. Pagrindinės pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšys:

– bendrosios praktikos gydytojo veikla (klasė 86.21); gydytojų specialistų veikla (klasė 86.22);  odontologinės  praktikos veikla (klasė 86.23);

– viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne  ligoninėje (klasė 86.90.10);

– kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (klasė 86.90).

13.2. Kitos PSPC veiklos rūšys:

– kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla (klasė 82.11);

– įstatymų nustatytais atvejais PSPC gali imtis tam tikros rūšies veiklos, tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. PSPC privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

 

 

IV. PSPC TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, siekdama savo tikslų ir vykdydama įstatais nustatytus uždavinius, įstaiga turi teisę:

14.1. turėti sąskaitų bankuose; turėti savo firminį ženklą, antspaudą;

14.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingo turto ir juo disponuoti įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka;

14.3. teikti bei gauti labdarą ir paramą, paveldėti pagal testamentą;

14.4. teikti mokamas paslaugas – verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais;

14.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

14.6. stoti į ne pelno organizacijas, asociacijas, tarp jų ir tarptautines, dalyvauti jų veikloje;

14.7. naudoti PSPC lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

14.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla.

15. Vykdydamas savo uždavinius ir siekdamas nurodytų tikslų, naudodamasis išvardintomis teisėmis, PSPC privalo:

15.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

15.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatosapsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

15.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotose licencijose;

15.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

15.5. pildyti ir saugoti pacientų medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms, kitoms įstaigoms ir fiziniams asmenims tiktai teisės aktų  nustatyta tvarka;

15.6. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

15.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą pacientosveikatai teikiant paslaugas;

15.8.  saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;

15.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, įstaigos steigėją apie žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;

15.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti;

15.11. drausti savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

16. Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

17. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

V. PSPC VALDYMO ORGANAI

 

18. Įstaiga įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

19. PSPC valdymo organai yra PSPC direktorius – administracijos vadovas ir administracija. Administracija yra būtinas įstaigos valdymo organas. PSPC administracija: direktorius ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris).

20. PSPC privalo būti patariamasis valdymo organas – stebėtojų taryba.

21. PSPC turi būti vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba jo funkcijas gali atlikti pagal sutartį kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.

Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja bei tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro įstatymų ir kitų  teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Įstaigos direktoriaus ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigų negali eiti tas pats asmuo bei asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais.

23. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

 

VI. PSPC direktorius

 

24. Direktorius yra PSPC administracijos vadovas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi PSPC vardu sudaro ir nutraukia steigėjo pavedimu Savivaldybės vykdomoji institucija (pagal savivaldos ist. Administracijos direktorius).

25. PSPC direktoriumi gali būti asmuo, kuris atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

26. PSPC direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, steigėjo sprendimais, Savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, šiais įstatais ir pareigybės aprašymu.

27. Direktorius organizuoja PSPC veiklą ir veikia PSPC vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su PSPC darbuotojais. PSPC direktorius atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo organizavimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą steigėjui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės PSPC veiklai,  informacijos apie PSPC veiklą pateikimą visuomenei,  viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teisės aktuose bei šiuose įstaigos įstatuose.

28. PSPC direktoriaus kompetencijai priskiriama:

28.1. organizuoti PSPC veiklą, atsakyti už jos tinkamą vykdymą, ir veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

28.2. įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti PSPC  darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su jais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;

28.3. nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių;

28.4. teikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;

28.5. vadovauti PSPC pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;

28.6. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

28.7. teikti klausimus svarstyti įstaigos steigėjui;

28.8. atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;

28.9. nustatyti paslaugų, darbų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas, jeigu to nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai arba jei tai nėra steigėjo kompetencija;

28.10. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

28.11. nustatyti vidaus organizacinę valdymo struktūrą;

28.12.  tvirtinti vidaus tvarkos taisykles;

28.13. parengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

28.14. organizuoti konkursą vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigoms;

28.15. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;

29. Direktorius atsako už PSPC finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

30. Direktorius gali toje pačioje darbovietėje eiti tam tikras papildomas pareigas arba dirbti tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Direktorius gali turėti ir kitų įstatymams ir teisės aktams neprieštaraujančių teisių.

32. Keičiantis PSPC direktoriui, jis privalo perduoti reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (arba Savivaldybės vykdomosios institucijos) sprendimu nurodytam asmeniui. Išeidamas tikslinių atostogų direktorius privalo perduoti einamuosius reikalus, pateikdamas duomenis apie įstaigos finansinę būklę, įsipareigojimus ir kitus reikšmingus dokumentus.

33. Direktorių jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, vaduoja kitas Savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymu paskirtas darbuotojas.

 

 

VII. STEBĖTOJŲ TARYBA

 

34. Stebėtojų taryba yra PSPC patariamasis kolegialus  organas veiklos viešumui užtikrinti.

35. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai. Stebėtojų tarybos kadencija – 5 metai.

36. Stebėtojų taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

37. PSPC stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų PSPC steigėjo sprendimu paskirtų atstovų,  vieno Savivaldybės tarybos nario, vieno visuomenės atstovo ir vieno PSPC sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų (arba visuotinio darbuotojų susirinkimo) paskirto asmens.

Į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar Teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

38. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

39. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.

40. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą.

41. Stebėtojų tarybos kompetencija:

41.1. analizuoti PSPC veiklą;

41.2. išklausyti ir įvertinti PSPC direktoriaus pateiktą metinės veiklos ataskaitą;

41.3. teikti steigėjui ir PSPC direktoriui įvairių pasiūlymų, susijusių su įstaigos veikla;

41.4. stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuotame konkurse vyr. buhalterio pareigoms ir pareikšti savo nuomonę steigėjui;

41.5. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.

42. Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas stebėtojų tarybos narys.

43. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

44. Stebėtojų tarybos nariai informuojami apie stebėtojų tarybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki posėdžio datos.

45. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

46. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimamas dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

47. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

48. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato steigėjo patvirtinti stebėtojų tarybos nuostatai.

 

 

VIII. SLAUGOS TARYBA

 

49. Iš įstaigos slaugos specialistų gali būti sudaroma slaugos taryba.

50. Slaugos tarybą atviru arba slaptu balsavimu renka ir nustato jos narių skaičių visuotinis įstaigos slaugos specialistų susirinkimas.

51. Slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos direktorius arba jo įgaliotas įstaigos slaugos administratorius arba kitas slaugos specialistas.

52. Išrinktos slaugos tarybos sudėtį  ir darbo reglamentą įstaigos direktorius tvirtina įsakymu.

 

53. Slaugos taryba svarsto:

53.1. pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;

53.2. slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi poreikius;

53.3. kitus klausimus, susijusius su pacientų pirminės asmens sveikatos priežiūros slaugos paslaugomis.

54. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovui. Jeigu įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali pateikti steigėjui.

55. Direktorius gali atšaukti slaugos tarybos narius nesibaigus jų kadencijai:

55.1. nutraukus darbo sutartį;

55.2. slaugos tarybos nario prašymu.

 

 

IX. MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

 

56. Medicinos etikos komisija yra kolegialus PSPC organas.

57. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

58. Medicinos etikos komisijos uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudarymą ir sudėtį bei darbo organizavimą nustato įstaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos nuostatai.

 

X. PSPC ĮSTATŲ PAKEITIMAS

 

59. PSPC įstatai keičiami steigėjo sprendimu. Pakeistus įstatus pasirašo steigėjo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

XI. PSPC LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

60. PSPC lėšų šaltiniai:

60.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis; taip pat specialiosioms programoms finansuoti skirtos lėšos;

60.2. steigėjo skirtos lėšos;

60.3. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;

60.4. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos;

60.5. valstybės investicinių programų lėšos;

60.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

60.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

60.8. lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

60.9. lėšos už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatytas mokamas paslaugas;

60.10. kitos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XII. DISPONAVIMO PSPC TURTU TVARKA

 

61. PSPC turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas. Šis turtas naudojamas PSPC įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

62. PSPC steigėjas turtą  perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

63. PSPC ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, perduotą panaudos pagrindais, gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą tik raštiškai leidus steigėjui.

64. PSPC, pardavęs susidėvėjusį ar jo veiklai nereikalingą turtą, gautas pajamas naudoja įstatuose numatytai veiklai užtikrinti. Šių pajamų PSPC negali skirti steigėjui.

 

XIII. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

65. PSPC teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.

66. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti PSPC veiklą.

67. PSPC direktorius privalo pateikti valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

68. PSPC auditas atliekamas, kai steigėjas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.

69. PSPC vidaus kontrolės tvarką nustato steigėjas arba steigėjo pavedimu tai atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

 

 

XIV. INFORMACIJOS APIE PSPC VEIKLĄ PATEIKIMO STEIGĖJUI IR VISUOMENEI TVARKA

 

70. PSPC direktorius turi parengti ir pateikti steigėjui praėjusių finansinių metų PSPC veiklos ataskaitą vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje. Jeigu viešoji įstaiga interneto svetainės neturi, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.

71. PSPC veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato steigėjas.

72. PSPC dokumentai, jų kopijos ir kita informacija steigėjui turi būti pateikiama neatlygintinai.

 

XV. PSPC REORGANIZAVIMAS ir LIKVIDAVIMas

73. Įstaiga reorganizuojama ar likviduojama steigėjo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,  Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI. PSPC pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

74. PSPC pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai (apie parengtas reorganizavimo sąlygas; apie sprendimą pertvarkyti įstaigą; apie viešosios įstaigos likvidavimą), skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos žinios“. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti ar paskelbti laiku, atsako PSPC direktorius.

 

 

_______________