ŠEIMOS GYDYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai (toliau – nuostatai) yra Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos
priežiūros centro (toliau – įmonės) norminis teisės aktas, galiojantis tik šios įmonės darbuotojams.
2. Šie nuostatai apibūdina įmonės šeimos gydytojo pareigybę, apibrėžia šio darbuotojo funkcijas,
teises ir pareigas, nustato jo atsakomybę, išsilavinimo ir kitus kvalifikacinius reikalavimus.
3. Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojas (toliau –
gydytojas) priskiriamas prie specialistų pagrindinės profesijos grupės.
4. Asmenį gydytojo pareigoms parenka įmonės vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacinius
reikalavimus, keliamus šiai pareigybei, asmens sugebėjimus atlikti jam pavestą darbą ir kitas
savybes. Atskirais atvejais asmuo į gydytojo pareigas priimamas konkurso būdu, kuris
organizuojamas ir vykdomas įmonės vadovo nustatyta tvarka.
5. Gydytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų įmonės vadovas.
6. Prireikus, esant gydytojui atostogose, jo ligos atveju ir pan., gydytojo pareigas vykdo įmonės
vadovo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, kuris visiškai atsako už tinkamą jam pavestų pareigų
vykdymą.
7. Nesutarimai tarp įmonės (įmonės administracijos) ir gydytojo sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka.
8. Nesutarimus darbo klausimais tarp gydytojo ir kitų įmonės darbuotojų sprendžia įmonės vadovas.
9. Gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais nuostatais, įmonės
darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais įmonės norminiais teisės aktais, atitinkamomis saugos ir
sveikatos instrukcijomis.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

10. Gydytoju gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus reikalavimus:

amžius
 • ne jaunesnis, kaip 21 metų;
 išsilavinimas
 •  aukštasis medicininis išsilavinimas;
 darbo stažas
 •  reikalavimai nenustatomi;
 reikalavimai sveikatai
 • nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų;
 • turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą, kad yra tinkamas šiam darbui;
 specialūs reikalavimai
 •  būti įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją šiai veiklai;
 • verstis šeimos gydytojo praktika įstaigoje, turinčioje galiojančią licenciją teikti šeimos gydytojo paslaugas;
 žinios  asmuo turi žinoti:

 • sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo ir pirminės sveikatos priežiūros vadybos pagrindus;
 • sveikatos draudimo pagrindus, principus ir rūšis;
 • medicinos statistikos pagrindus;
 • sveikatos priežiūros pagrindinius rodiklius;
 • pagrindinius slaugymo principus;
 • šeimos sveikatos ir socialinės apsaugos pagrindus, moters ir vaiko sveikatos apsaugos teisines ir socialines garantijas;
 • individo fizinės ir psichinės raidos etapus bei ypatybes, šeimos gyvenimo ciklo etapus ir ypatybes;
 • darbo saugos taisykles;
 • bendruosius ligų rizikos veiksnius;
 • darbo saugos, darbo higienos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimo taisykles ir reikalavimus;
 sugebėjimai  asmuo turi mokėti (sugebėti):

 • taikyti savo žinias praktiškai;
 • tinkamai taikyti norminius aktus vykdant darbo funkcijas;
 • konsultuoti pacientą;
 • išsiaiškinti ir apibūdinti priežastį, dėl kurios atvyko pacientas;
 • paaiškinti pacientui, kaip suprato jo atvykimo priežastį;
 • rinkti anamnezę;
 • skatinti pacientą bendradarbiauti konsultacijos metu;
 • sudaryti tyrimų planą ir paaiškinti jį pacientui;
 • sudaryti gydymo planą kartu su pacientu;
 • mokyti pacientus profilaktikos įgūdžių;
 • apibendrinti ir suteikti aiškią informaciją pacientui;
 • atlikti bendrą fizinį ligonio ištyrimą;
 • atlikti antropometrinį tyrimą ir įvertinti duomenis;
 • atlikti reanimavimo veiksmus: dirbtinį kvėpavimą, išorinį širdies masažą;
 • stabdyti išorinį kraujavimą;
 • atlikti pirminį žaizdų sutvarkymą ir jas sutvarstyti;
 • imobilizuoti lūžusius kaulus (įtvarais);
 • plauti skrandį;
 • atlikti injekcijas į raumenis, poodį, veną;
 • atlikti tuberkulino įodinius mėginius;
 • atlikti vaistų infuzijas;
 • nustatyti kraujo grupę liofilizuotų reagentų plokštelėse;
 • matuoti (netiesioginiu būdu) arterinį kraujo spaudimą;
 • užrašyti ir įvertinti EKG (elektrokardiogramą);
 • atlikti išorinio kvėpavimo funkcinį tyrimą ir jį įvertinti;
 • atlikti pleuros ertmės punkciją (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • atlikti koniotomiją (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • atlikti intubaciją vamzdeliu (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • kateterizuoti šlapimo pūslę minkštu arba plastikiniu kateteriu, esant nekomplikuotam atvejui;
 • tirti tiesiąją žarną pirštu;
 • palpuoti prostatą;
 • punktuoti šlapimo pūslę (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • punktuoti pilvo ertmę (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • parengti pacientą inkstų rentgenologiniam ir ultragarsiniam tyrimui,
 • paimti kraują tyrimams;
 • atlikti specialia įranga ir priemonėmis arba užtikrinti šiuos laboratorinius tyrimus:
 • hematologinį kraujo tyrimą PSP specifikai pritaikytu analizatoriumi;
 • šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
 • C reaktyvaus baltymo ir/arba ENG;
 • glikemijos kiekio kraujyje;
 • cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis, ligomis);
 • vertinti kitus vienkartiniais skubiais testais atliekamus arba atestuotų laboratorijų atliktus laboratorinius tyrimus;
 • paimti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (iš nosiaryklės, šlaplės, makšties, gimdos kaklelio, odos pūlinių ir kt.);
 • chirurgiškai gydyti furunkulus, hidradenitą, odos ir poodžio pūlinius;
 • tirti regos organus: apžiūrėti išoriškai, nustatyti regos aštrumą, išmatuoti akispūdį, akiplotį, tirti akių dugną, įvertinti binokulinį matymą, spalvų skyrimą;
 • pašalinti paviršinius svetimkūnius nuo akies gleivinės neinstrumentiniu būdu;
 • pašalinti svetimkūnius iš ausies išorinės landos, ryklės;
 • ištirti klausos organus: apžiūrėti, išplauti ausies landas, nustatyti kraujavimą iš nosies, atlikti faringoskopiją, otoskopiją, patikrinti klausą (kalba ir šnabždesiu);
 • tamponuoti priekines nosies landas (kraujavimui sustabdyti);
 • atlikti bendrą neurologinį sąmoningo ir nesąmoningo ligonio ištyrimą;
 • atlikti bursito punkciją;
 • atskirti placentą ranka (esant gyvybinėms indikacijoms);
 • atlikti pirmąjį naujagimio tualetą;
 • profilaktiškai skiepyti vaikus ir suaugusiuosius;
 • atlikti širdies defibriliaciją (esant gyvybinėms indikacijoms ir galimybei);
 • saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus atlikti profesinės veiklos darbus;
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam mechaninio, elektrinio, cheminio, terminio poveikio traumų atvejais;
 teisė vairuoti transporto priemonę
 •   reikalavimai nenustatomi;
 papildomi reikalavimai (privalumai)
 • atsakingumas;
 • organizuotumas;
 • savarankiškumas priimant sprendimus;
 • kolektyvinis darbas;
 • taktiškumas;
 • tolerantiškumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • komunikabilumas;
 •  kūrybingumas;
 • greita orientacija;
 • dėmesingumas;
 • optimizmas;
 • humaniškumas.

 

11. Vykdant kandidatų atranką į gydytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su

vidinės įmonės struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie
įmonės vykdomą veiklą.

III. DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Gydytojas vykdo šias funkcijas:
12.1. teikia būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams teisės aktų
nustatyta tvarka;
12.2. atlieka bendruomenės sveikatos priežiūrą pagal kompetenciją;
12.3. savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus bei rekomenduoja profilaktikos
priemones, paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus įrašo į medicinos
dokumentus;
12.4. konsultuoja su atitinkamu specialistu arba siunčia pas jį pacientą;
12.5. praneša teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba įtariamą ūmią
registruojamąją užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą
arba namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją,
sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
12.6. praneša policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus smurtinius
sužalojimus, įtariamą vaikų nepriežiūrą, vaikų ir globojamų asmenų smurtą Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12.7. teikia reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12.8. teikia statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;
12.9. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
12.10. laikosi medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų;
12.11. bendradarbiauja su kitais darbuotojais, atliekančiais pirminę asmens sveikatos
priežiūrą ir teikiančiais socialinę pagalbą
12.12. tiksliai ir metodiškai vykdo gydomąsias šeimos gydytojo ir diagnostikos procedūras;
12.13. suteikia pirmą ir skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose, paciento
gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais.
13. Vykdant savo funkcijas gydytojas privalo:
13.1. kvalifikuotai tirti, diagnozuoti, gydyti ligas, rekomenduoti ir organizuoti
profilaktikos priemones, užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005;
13.2. taikyti Lietuvos Respublikoje tik įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
13.3. naudoti tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus
atitinkančius medicinos prietaisus; medicinos prietaisai turi būti instaliuojami,
naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir
priežiūros tvarkos aprašu;
13.4. konsultuoti pacientą;
13.5. išsiaiškinti ir apibūdinti priežastį, dėl kurios atvyko pacientas;
13.6. paaiškinti pacientui, kaip suprato jo atvykimo priežastį;
13.7. rinkti anamnezę;
13.8. skatinti pacientą bendradarbiauti konsultacijos metu;
13.9. sudaryti tyrimų planą ir paaiškinti jį pacientui;
13.10. sudaryti gydymo planą kartu su pacientu;
13.11. mokyti pacientus profilaktikos įgūdžių;
13.12. apibendrinti ir suteikti aiškią informaciją pacientui;
13.13. atlikti bendrą ligonio ištyrimą:
13.13.1. įvertinti bendrą ligonio būklę: išvaizdą, laikyseną, fizinį išsivystymą, mitybą;
13.13.2. įvertinti odą, poodį ir gleivinę: spalvą, auglius, kraujosruvas, kitus pažeidimus, odos
turgorą, temperatūrą, patinimus, plaukuotumą;
13.13.3. įvertinti periferinę kraujotaką: pulsą, arterinį kraujospūdį, periferinių kraujagyslių
pulsaciją, venų būklę;
13.13.4. įvertinti limfos sistemos būklę;
13.13.5. matuoti temperatūrą;
13.13.6. įvertinti kvėpavimo funkciją: dažnį, lygumą, gilumą, patologinį kvėpavimą;
13.13.7. apžiūrėti galvą, kaklą, akis, nosį, burną ir gerklę, palpuoti galvos organus;
13.13.8. apžiūrėti, palpuoti, perkutuoti ir auskultuoti krūtinės organus;
13.13.9. apžiūrėti, palpuoti, perkutuoti ir auskultuoti pilvo ir pilvo srities organus;
13.13.10. apžiūrėti, palpuoti išorinius lytinius organus;
13.13.11. ištirti išangę ir jos išorę;
13.13.12. apžiūrėti, palpuoti galūnes, stuburą ir ištirti jų funkcijas;
13.13.13. atlikti specialų ligonio ištyrimą:
13.13.14. neurologinį: galvos nervų funkcijų; motorinių funkcijų – raumenų tonuso, atrofijų,
kontraktūrų, raumenų skausmingumo ir tempimo; jutimo funkcijų – skausmo ir
lietimo, periferinių refleksų; neurologinių simptomų (Lasego, Kempo, Bragardo,
Brudzinskio, Kerningo ir kt.), koordinacijos;
13.13.15.įvairaus amžiaus vaikų ūgio, svorio ir proporcijų; kalbos vystymosi; psichomotorinio
vystymosi atitikimo amžių; jutimų; elgesio, bendravimo;
13.13.16.oftalmologinį: regėjimo aštrumo; spalvų skyrimo; vokų, akių gleivinės, ašarų latakų,
vyzdžio ir rainelės (apžiūra ir palpacija); akių dugno tiesioginės oftalmoskopijos būdu
(atskirti normą); akių judesių; akispūdžio (tonometrija);
13.13.17.nosies, ausų ir gerklės: klausos (kalba ir šnabždesiu), išorinės ausies, ausų būgnelio,
nosies (išorinis apžiūrėjimas ir priekinė rinoskopija), burnos ir gerklės – burnos
gleivinės, dantų, liežuvio, gerklės gleivinės, tonzilių;
13.13.18.dermatologinį: odos ir poodinio audinio (apžiūra, palpacija), odos turgoro, bėrimo
elementų, įodinio Mantu mėginio;
13.13.19.chirurginį ir ortopedinį: judėjimo aparato funkcijos, sumušimų; mėlynių; lūžimų,
uždegimo, funkcijos ir vystymosi sutrikimų;
13.13.20.psichikos būklės: sąmonės, atminties, elgesio, nuotaikos (atkreipti dėmesį, ar nėra
depresijos požymių, suicidinių minčių, ūmios intoksikacijos požymių; ar ligonis
nepavojingas visuomenei);
13.13.21.akušerinį ir ginekologinį: išorinių ir vidinių lytinių organų (tepinėlio paėmimą iš
makšties bei gimdos kaklelio; nėštumo diagnostiką – ištiriant ir atliekant nėštumo
testus), nėščios moters (nustatant gimdymo rizikos laipsnį), moters sveikatos būklės
po gimdymo.
13.14. sudaryti ir nustatyta tvarka bei laiku pristatyti buhalterijai ataskaitas;
13.15. kelti savo kvalifikaciją ir organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
13.16. rūpintis turto apsauga;
13.17. organizuoti patalpų uždarymą po darbo valandų;
13.18. užtikrinti patalpų ir inventoriaus švarą;
13.19. taupiai naudoti elektros energiją;
13.20. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
13.21. laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus;
13.22. neleisti atsirasti trūkumams dėl neteisėto piniginių lėšų, medicininių prekių ir
medikamentų naudojimo;
13.23. visas pinigines operacijas vykdyti tik per kasos aparatą;
13.24. griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo;
13.25. dalyvauti mokymuose pagal įmonės rekomendacijas ir nurodymus.
14. Gydytojas įmonėje vykdo kitus su įmonės ar įmonės struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įmonės strateginiai tikslai.
15. Gydytojas privalo:
15.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams teisės aktų
nustatyta tvarka;
15.2. atlikti bendruomenės sveikatos priežiūrą pagal kompetenciją;
15.3. savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus pagal šios medicinos normos
reikalavimus bei rekomenduoti profilaktikos priemones. Paciento tyrimo, gydymo,
profilaktinio darbo rezultatus įrašyti į medicinos dokumentus;
15.4. konsultuotis su atitinkamu specialistu arba siųsti pas jį pacientą;
15.5. pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba įtariamą ūmią
registruojamąją užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą
arba namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją,
sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
15.6. pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus smurtinius
sužalojimus, įtariamą vaikų nepriežiūrą, vaikų ir globojamų asmenų smurtą Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
15.7. teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
15.8. teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;
15.9. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
15.10. laikytis medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų;
15.11. bendradarbiauti su kitais darbuotojais, atliekančiais pirminę asmens sveikatos
priežiūrą ir teikiančiais socialinę pagalbą;
15.12. dirbti dorai ir sąžiningai;
15.13. laikytis darbo drausmės;
15.14. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus;
15.15. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
15.16. rūpintis kitų įmonės darbuotojų sauga ir sveikata;
15.17. tausoti darbdavio turtą;
15.18. vykdyti kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas pareigas.
16. Gydytojas turi laikytis nustatyto įmonėje gaisrinės saugos režimo, neleisti susidaryti sąlygoms
keliančioms gaisro riziką bei imtis atitinkamų prevencijos priemonių.
17. Gydytojas privalo vykdyti valstybės valdžios, valdymo institucijų ir valstybinių kontrolės
įstaigų pareigūnų teisėtus nurodymus kuruojamos veiklos klausimais.

IV. DARBUOTOJO TEISĖS

18. Gydytojas turi teisę:
18.1. dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje: šeimos gydytojo kabinete, ambulatorijoje,
pirminės sveikatos priežiūros centre, poliklinikoje, greitosios medicinos pagalbos
stotyje, ligoninės priėmimo skyriuje, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje;
18.2. teikti šeimos gydytojo paslaugas namuose, globos įstaigose;
18.3. pacientams pageidaujant, konsultuoti telefonu;
18.4. išrašyti receptus, laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimus, mirties liudijimus bei kitus medicinos dokumentus Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
18.5. turėti asmeninį spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka;
18.6. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros specialistais;
18.7. esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais siųsti pacientus konsultuotis,
hospitalizuoti, tirti ir kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
18.8. gauti darbui būtiną informaciją apie savo pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
18.9. atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
18.10. vykdyti sveikatos programas;
18.11. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
18.12. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, nagrinėjančiose sveikatos priežiūros
klausimus;
18.13. teikti siūlymus sveikatos priežiūros įstaigų administracijai, darbdaviams dėl darbo
sąlygų gerinimo, pacientų tyrimo, gydymo ir profilaktikos gerinimo;
18.14. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant
tinkamas formas ir laiką;
18.15. teikti tiesioginiam vadovui arba įmonės administracijai pasiūlymus dėl jo atliekamų
funkcijų gerinimo ar tobulinimo;
18.16. pasitelkti kitus įmonės darbuotojus ar struktūrinius padalinius sprendžiant klausimus,
susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu (jeigu tai numatyta įmonės norminiuose teisės
aktuose, kitais atvejais – tik esant įmonės vadovo (administracijos) leidimui);
18.17. prašyti, kad darbdavys, įmonės vadovas ar kiti įmonės darbuotojai suteiktų
informaciją ar pateiktų duomenis, kurie yra būtini jo funkcijoms įgyvendinti;
18.18. reikalauti, kad įmonės vadovas (administracija) imtųsi priemonių, padedant jam
įgyvendinti šioje instrukcijoje numatytas teises ir pareigas;
18.19. savo kompetencijos ribose pasirašyti ir vizuoti dokumentus;
18.20. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas,
aprūpintų techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;
18.21. atsisakyti dirbti, raštu informavus įmonės vadovą, jeigu yra pavojus darbuotojų saugai
ir sveikatai, jis neaprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis arba jos yra netinkamos
naudoti;
18.22. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl
nesaugių darbo sąlygų;
18.23. įstatymų nustatyta tvarka nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, jeigu
darbdavys pažeidžia įstatymų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
18.24. susipažinti su įmonės administracijos sprendimais ir jų projektais, susijusiais su jo
veikla.
19. Gydytojas turi ir kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

20. Gydytojas atsako:
20.1. už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą ar
bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
20.2. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės;
20.3. už darbo drausmės pažeidimus;
20.4. už darbo pareigų pažeidimus;
20.5. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų
nevykdymą;
20.6. už teisės pažeidimus, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu;
20.7. už žalą padarytą įmonei, kai yra visos materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos.
21. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, gydytojui gali būti taikoma Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji
atsakomybė.
22. Drausminę nuobaudą gydytojui įstatymų nustatyta tvarka skiria įmonės vadovas.
23. Gydytojo padaryta ir jo gera valia neatlyginta žala išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.
VI. DARBUOTOJO PAVALDUMAS, HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS RYŠIAI
24. Gydytojas yra tiesiogiai pavaldus įmonės vadovui. Savo kompetencijos ribose privalomus vykdyti
teisėtus nurodymus gydytojui gali pateikti ir kiti įmonės administracijos pareigūnai.
25. Gydytojas neturi pavaldinių. Gydytojas turi teisę duoti privalomus vykdyti teisėtus nurodymus,
būtinus jo funkcijoms įgyvendinti, kitiems įmonės darbuotojams tik tada, kai tai numatyta įmonės
norminiuose teisės aktuose, arba yra aiškiai apibrėžtas atitinkamas įmonės vadovo
(administracijos) leidimas.
26. Atliekant savo funkcijas, priimdamas sprendimus ir vykdydamas tiesioginį darbą, gydytojas
bendradarbiauja su kitais įmonės struktūriniais padaliniais ir darbuotojais.