VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS

TVIRTINU:

PRIEŽIŪROS

CENTRAS

Direktorius

Vitalijus Gurskas

2013.05.23

 

SUDERINTA:

Įgaliotas darbuotojų atstovas

Daiva Slaninienė

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. 1.       BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1.  Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Žiežmarių PSPC) vadovaujasi Lietuvos Respublikoje veikiančiais įstatymais: sveikatos sistemos, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos draudimo ir kitais normatyviniais  dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, bei vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

1.2.  Žiežmarių PSPC užsiima veikla, nurodyta jos įstatuose.

1.3.  Darbuotojams privaloma laikytis Žiežmarių PSPC veikiančių darbo organizavimo normų, darbo drausmės.

1.4.  Visi darbuotojai turi turėti tikslą racionaliai panaudoti darbo laiką, užtikrinti gyventojams pirminę sveikatos priežiūrą, ištyrimą, gydymą ir laiku suteikti kvalifikuotą medicininę pagalbą, išduoti siuntimus ambulatorinei ir stacionarinei medicininei pagalbai.

 

1.5.  Darbdavio ir darbuotojo sąvokos:

1.5.1.         Darbdavys yra įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kuris gali įstaigos vardu sudaryti, pakeisti, nutraukti darbo sutartį, taip pat atlikti kitus veiksmus vykdant darbo įstatymų nuostatus.

1.5.2.         Darbuotojai – asmenys dirbantys dabdavio ar jo įgalioto asmens paskirtoje darbo vietoje pagal darbo sutartį.

 

1.6.  Medicinos personalas dirba ir teikia paslaugas:

1.6.1.         Bendrosios praktikos gydytojai dirba Žiežmarių PSP centre ir teikia paslaugas įstaigoje, apylinkėje ir pacientų namuose.

1.6.2.         Bendrosios praktikos stomatologai, gydytojas akušeris ginekologas teikia paslaugas Žiežmarių PSP centre.

1.6.3.         Bendrosios praktikos slaugytojos dirba su gydytoju PSP centre ir teikia paslaugas įstaigoje, apylinkėje ir pacientų namuose.

1.6.4.         Pakertų, Varkalių ir Liutonių medicinos punktuose dirba bendruomenės slaugytojos ir teikia paslaugas kaimų bendruomenės nariams.

1.6.5.         Procedūrų kabineto slaugytoja, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistė teikia paslaugas Žiežmarių PSP centre.

 

 

 1. 2.       DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

2.1.  Priimdama į darbą, administracija privalo pareikalauti stojančio į darbą:

2.1.1.         Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo.

2.1.2.         Asmenį liudijančio dokumento. Nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų gimimo liudijimo ir vieno iš tėvų raštiško sutikimo.

2.1.3.         Diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo.

2.2.  Priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi, ją pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, kurios vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui.

2.3.  Darbo sutarties turinys yra darbdavio ir darbuotojo susitarimu nustatytos teisės, įsipareigojimai, darbuotojo darbo vieta, darbo funkcijos, pareigos, darbo apmokėjimo sąlygos. Atskiroms darbo sutarčių rūšims gali būti numatomos kitos būtinos sąlygos, kurias šalys sutaria atskirai (dėl sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio, darbo laiko, išbandymo laikotarpio ir kt.)

2.4.  Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą dieną po sutarties pasirašymo, jei šalys nesusitarė kitaip.

2.5.  Sudarydamas darbo sutartį darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su būsimomis darbo sąlygomis, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais lokaliniais norminiais aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

 1. 3.       DARBO IR POILSIO LAIKAS

3.1.  Žiežmarių PSPC nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienom.

3.2.  Nustatant darbo trukmę vadovaujamasi LRV 2003-09-30 d. nutarimu Nr. 1195.

3.3.  Sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo savaitė.

3.4.  Kitam personalui (ne medicinos priežiūros) – 40 val.

3.5.  Darbo laiko grafikus sudaro administratorius. Darbo laiko grafikus tvirtina įstaigos vadovas.

3.6.  Darbo pradžia įstaigoje – 8.00 val.

3.7.  Darbo vietos paruošimas, apsirengimas spec. drabužiais ir kiti pasiruošimo darbai atliekami iki darbo pradžios.

3.8.  Administratorius privalo kontroliuoti darbuotojų atvykimą į darbą ir jo išvykimą iš darbo.

3.9.  Kiekvieną dieną darbo trukmė atžymima darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, su kuriuo kiekvienas darbuotojas gali susipažinti, o atsakingas darbuotojas už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, privalo supažindinti.

3.10.Darbdavio ir darbuotojo susitarimu pietų pertrauka gali būti 45 min. arba 1   valanda.

3.11.Darbo ir poilsio trukmė aptariama darbo sutartyje, su kuria supažindinamas kiekvienas darbuotojas pasirašytinai.

3.12. Žiežmarių PSPC padalinių darbo laikas, specialistų ir administracijos darbo valandos turi būti nurodytos pacientams matomoje vietoje.

3.13.Atostogos suteikiamos pagal sudarytus grafikus, arba kitu laiku, atsižvelgiant į darbuotojo prašymą ir suderinus su įstaigos administracija.

 

 1. 4.       DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

4.1.  Darbuotojas turi teisę:

4.1.1.         Atsisakyti dirbti, jei yra pavojus sveikatai ar gyvybei.

4.1.2.         Reikalauti, kad darbdavys laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.1.3.         Sužinoti iš administracijos apie darbo vietoje esančius sveikatai pavojingus veiksnius.

4.1.4.         Reikalauti, kad būtų sudaryta darbo sutartis, pakeistų ją, pasikeitus darbo sąlygoms.

 

4.2.  Darbuotojas privalo:

4.2.1.         Laiku atvykti į darbą ir dirbti nustatytą darbo laiką.

4.2.2.         Saugoti savo bei kitų darbuotojų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

4.2.3.         Laikytis saugos darbe instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis.

4.2.4.         Dirbti apsirengus tvarkingais darbo drabužiais.

4.2.5.         Nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą.

4.2.6.         Žinoti ir vykdyti priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.

4.2.7.         Kelti medicininės pagalbos kokybę, diegti šiuolaikinius medicinos mokslo ir darbo pasiekimus.

4.2.8.         Saugoti turtą, efektyviai naudoti gydymo bei profilaktikos priemones, tausoti elektrą, vandenį, med.instrumentus, tvarsliavą, medikamentus.

4.2.9.         Pats sistemingai kelti savo kvalifikaciją, ar , reikalui esant, keisti ją, laikytis pareiginių nuostatų.

4.2.10.      Teikti pirminę sveikatos priežiūrą gyventojams.

4.2.11.      Saugoti paciento teisę į žinių apie ligą konfidencialumą.

 

4.3.   Darbuotojams draudžiama:

4.3.1.         Dirbti privalomų darbų, neišklausius saugos instruktažų.

4.3.2.         Atvykti į darbą ir dirbti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų.

4.3.3.         Įsinešti į darbo vietą alkoholinius gėrimus ir juos vartoti.

4.3.4.         Vaikščioti po kabinetus , kuriuose neturi užduoties dirbti.

 

 1. 5.       DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

Darbuotojas, pažeidus šių taisyklių reikalavimus arba kitų norminių aktų ir instrukcijų nuorodas, taikomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka numatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

 1. 6.       PASKATINIMAS UŽ GERĄ DARBĄ IR PAŠALPOS

6.1.  Įstaigos vadovas už gerą darbą darbuotojus gali paskatinti:

6.1.1.         Padėka

6.1.2.         Premija

6.1.3.         Premija ir dovana jubiliejaus proga

6.1.4.         Skirti iki 2000,00 Lt per metus  kolektyviniams renginiams.

 

6.2.  Direktorius įsakymu gali skirti paramą:

6.2.1.         Netekus sutuoktinio, vaiko ar tėvų iki 500,00 Lt.

6.2.2.         Mirus įstaigos darbuotojui iki 2000,00 Lt.

6.2.3.         Šeimos sudarymo (vestuvių) ir vaiko gimimo proga iki vieno tarifinio atlyginimo dydžio.

6.2.4.         Darbuotojui prašant, dėl svarbios priežasties iki 1000,00 Lt.

 

 1. 7.       NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

7.1.  Už darbo drausmės pažeidimus, t.y. neatvykimą arba pasišalinimą iš darbo, blogą savo pareigų vykdymą, pasirodymą darbe neblaiviame stovyje ar pasvaigus nuo narkotinių medžiagų, taikoma drausminė nuobauda:

7.1.1.         Pastaba

7.1.2.         Papeikimas

7.1.3.         Griežtas papeikimas

7.1.4.         Atleidimas iš darbo

Pravaikšta – tai darbuotojo neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties laike viso darbo laiko. Pravaikšta skaitoma ir darbuotojui atvykus į darbą neblaiviame stovyje ar apsvaigus nuo narkotinių medžiagų.

Atleidimas gali būti taikomas už sistemingą pareigų nevykdymą be pateisinamų priežasčių, jeigu jam buvo anksčiau 12 mėn. Laikotarpyje taikyta nors viena drausminė nuobauda.

Iki drausminės nuobaudos paskyrimo iš darbuotojo turi būti gautas raštiškas pasiaiškinimas.

Drausminė nuobauda apiforminama direktoriaus įsakymu ir laike 3 dienų su juo supažindinamas darbuotojas pasirašytinai.

Su įsakymu supažindinami įstaigos darbuotojai.

 

 1. 8.       PACIENTŲ KREIPIMOSI TVARKA

8.1.  Pacientai priimami Žiežmarių PSPC  pirmadienį – ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį – 8.00 – 16.00 val.

8.2.  Prisirašę asmenys patys registruojasi pas pirminės priežiūros specialistą centro registratūroje.

8.3.  Pacientai gali rinktis šeimos gydytoją.

8.4.  Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam pacientui, kurio būklė įvardinta LR SAM 1997.06.30 d. įsakymo Nr. 359-ajame priede.

8.5.  Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gali gauti ir neprisirašę piliečiai, sumokėję už teikiamas paslaugas pagal LR SAM įkainius.

8.6.  Atvykdamas pacientas turi turėti pasą, sveikatos draudimo pažymėjimą ir kt. dokumentus.

8.7.  Nemokamai teikiamos tos asmens sveikatos paslaugos, kurios yra nurodytos sutartyje su teritorine ligonių kasa ir  būtinoji medicinos pagalba (ištikus ligai ar būklei, įrašytai į SAM įsakymu patvirtintą sąrašą, kuris yra ambulatorijoje).

 

 1. 9.       PACIENTŲ TEISĖS

9.1.  Teisė į sveikatos priežiūrą.

9.1.1.         Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

9.1.2.         Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra.  Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

9.1.3.         Jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas turi būti mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.

9.1.4.         Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

9.1.5.         Pacientai turi teisę būti prižiūrimi ir numirti pagarboje.

9.2.   Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą.

9.2.1.         Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas.

9.2.2.         Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu paciento gyvenamojoje vietovėje greitai suteikti būtinąją medicinos pagalbą nėra galimybių, sveikatos priežiūros įstaigos administracija, gydytojas, į kuriuos kreipiasi pacientas, turi informuoti jį apie priežastis ir laiką, kurį pacientas turės laukti, kol jam bus suteikta būtinoji medicinos pagalba šioje įstaigoje. Jeigu paciento gyvenamojoje vietovėje tokios rūšies medicinos pagalbos nėra galimybių suteikti, sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydytojas turi informuoti pacientą, kur jis gali gauti būtinąją medicinos pagalbą. Prireikus sveikatos priežiūros įstaiga savo lėšomis privalo pervežti pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

9.2.3.         Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

9.3.  Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą.

9.3.1.         Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, priklausančią arba nepriklausančią Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją ar slaugos darbuotoją nepažeisdamas įstaigos priklausomumo  Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo lygiui.

9.3.2.         Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

9.4.  Teisė į informaciją

9.4.1.         Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

9.4.2.         Pacientas turi būti informuotas apie sveikatos priežiūros ar slaugos įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įstaigoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

9.4.3.         Pacientas turi būti informuotasapie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

9.4.4.         Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ligos istorijoje.

9.4.5.         Pacientui pageidaujant, turi būti pateikta ligos istorija ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

9.4.6.         Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo pataisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ar pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

9.4.7.         Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

9.4.8.         Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

9.4.9.         Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

9.5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ar medicinos tyrimuose.

9.5.1. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

9.5.2. Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

9.6. Teisė atsisakyti gydymo.

9.6.1. Pacientas negali būti gydomas ar jam suteikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui turi būti pasiūlytas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos.

9.6.2. Nepilnametis pacientas turi būti informuotas apie gydymą ir, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gydytojas turi pasirinkti gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus.

9.6.3. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą,jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gręsia rimtas pavojus jo sveikatai ar gyvybei, tokia medicinos pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo.

9.6.4. Paciento psichikos ligonio, nesugebančio tinkamai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

9.6.5. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji gali būti teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jeigu jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai  turi būti pažymima paciento ligos istorijoje.

9.6.6. Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą turi kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.

9.7. Teisė skųstis

9.7.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos administracijos darbuotoją, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Administracijos darbuotojas per penkias darbo dienas privalo atsakyti į paciento kreipimąsi.

9.7.2. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

 

9.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas.

9.8.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

9.8.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato šis ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.8.3. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

 

 1. 10.    PACIENTO PAREIGOS

10.1.Netriukšmauti.

10.2. Nerūkyti, nevartori alkoholinių gėrimų.

10.3. Be atsakingų asmenų žinios nenaudoti elektros bei med. priemonių.

10.4. Neužstatyti med. personalui skirtų įvažiavimų.

10.5. Negadinti medicinos centro inventoriaus ir kitų materialinių vertybių.

10.6. Laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas, tyrimus, gydymą, pagal tuo metu galiojančius įkainius.

 

 1. 11.    PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ,                          PINIGINIŲ LĖŠŲ IR KITŲ DAIKTŲ SAUGOJIMO TVARKA

11.1 Įstaiga nepriima iš pacientų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų , piniginių lėšų ir kitų daiktų saugojimui.

11.2 Įstaiga už paciento paliktus daiktus VšĮ Žiežmarių PSPC patalpose, neatsako.