KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga)  Korupcijos prevencijos  programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje 2015 – 2019 m. laikotarpiu.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1433 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015 -2019 m. programos patvirtinimo“ nuostatomis.
 3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

 

 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždavinys – Įstaigoje galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant Priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 3. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

7.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos Įstaigoje programos priemonių įgyvendinimą;
7.2. nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
7.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
7.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
7.6. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų Įstaigoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
7.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje ir visuomenėje.

 1. Svarbiausi teisiniai organizaciniai galimų korupcijos apraiškų Įstaigoje šalinimo būdai – tiksliai apibrėžti, koks Įstaigos darbuotojų elgesys prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija (turi korupcijos požymių), sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą, nuolat tobulinti teisės aktų įgyvendinimo procedūras ir priemones.
 2. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programų nuostatas Įstaigoje paskirtas asmuo, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 3. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) Įstaigoje yra šios:

10.1. korupcijos rizikos analizė;
10.2. korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas;
10.3. teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
10.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Įstaigoje, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
10.5. informacijos pateikimas juridinių asmenų registrui Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
10.6. visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos Įstaigoje įgyvendinimą, taip pat darbuotojų mokymas;
10.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

 1. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, korupcijos rizikos analizę ir įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. Įstaiga pagal nustatytas savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą.
 3. Veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę Įstaigoje, išdėstyta Programos priede Priemonių plane.
 4. Įstaiga parengia ir nustatytais terminais pateikia Programą. Sveikatos apsaugos ministerijai.
 5. Programos parengimo ir pateikimo Sveikatos apsaugos ministerijai terminai nurodyti programos priede Priemonių plane.
 6. Įstaiga pati atlieka teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu numatomi reguliuoti visuomeniniai santykiai, nurodyti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje:

16.1. kompensacijų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimas;
16.2. prekių ar paslaugų viešieji pirkimai;
16.3. konkursų eiti pareigas, numatytas Įstaigos steigėjo ar Įstaigos  teisės aktais, organizavimu;
16.4. reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems Įstaigoje, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
16.5.  prekių ar paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu;
16.6. teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis;
16.7. kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

 1. Siekiant, kad Įstaigoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Įstaigoje , turi būti tikrinama teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija pateikiama tik tada, kai to prašo asmenis į pareigas skiriantis ar paskyręs Įstaigos vadovas, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų teisėsaugos ir kontrolės institucijų iniciatyva.
 2. Teisės aktų nustatyta tvarka Įstaiga pateikia valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti ir šiems registrams reikalingą informaciją. Informaciją, teikiamą Valstybės tarnautojų bei Juridinių asmenų registrams, Įstaiga taip pat teikia Sveikatos apsaugos ministerijai.
 3. Informacijos pateikimo terminai atitinkamiems registrams ir Sveikatos apsaugos ministerijai nurodyti programos priede Priemonių plane.
 4. Visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą Įstaigoje, Įstaigos darbuotojų mokymas:

20.1. antikorupcinis švietimas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

20.1.1. antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją. Šia linkme ugdomi Įstaigos darbuotojai, taip pat jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;
20.1.2. Įstaiga per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi teikti pacientams žinias apie savo veiklą įgyvendinant Programą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus antikorupcinius teisės aktus.

 1. Siekiant, kad visuomenė gautų pakankamai informacijos apie korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą bei apie savo teises ir galimybes pasipriešinti korupcijai bei įtraukti visuomenę į kovą su korupcija:

21.1. Įstaiga savo interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, turi skelbti Įstaigos Programą ir jos įgyvendinimo Priemonių planą. Šiuose puslapiuose būtina skelbti apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt;
21.2. Įstaigos interneto svetainėje  skelbiami darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisyklių bei pranešimo tvarkos aprašai;
21.3. Įstaiga, interneto svetainės įvadiniame puslapyje, turi skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.
21.4. Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama Įstaigos informacijos skelbimo vietose.

 1. Organizuoti Įstaigos darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.
 2. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:

23.1. Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;
23.2. rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus Įstaigoje ir juos analizuoti;
23.3. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie Įstaigos darbuotojui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio  nusikalstamą veiką;

 1. Priemonės, susijusios su antikorupciniu Įstaigos darbuotojų mokymu, taip pat visuomenės švietimu ir informavimu apie nustatytą korupcinę veiką, bei jų vykdymo terminai nurodyti programos priede Priemonių plane.

 

III. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

 1. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:

25.1. Įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
25.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) ir rengti siūlymus dėl sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
25.3. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir  Specialiųjų tyrimų tarnybą Įstaigos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
25.4. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir nustatyta tvarka apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai;
25.5. nuolat bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis ministerijomis ir valstybės įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

 1. Priemonės, susijusios su informavimu apie galimą korupcinę veiką bei korupcinių teisės pažeidimų tyrimu, jų vykdymo terminai nurodyti programos priede Priemonių plane.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programa siekiama tokių rezultatų:

27.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
27.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
27.3. pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;
27.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga.

 1. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus rodiklius.
 2. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė vertinama pagal Priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

 1. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

Pakeisti Priemonių plane numatyto priemonės įvykdymo terminą ar priemonę išbraukti iš Priemonių plano galima tik motyvuotu Įstaigos vadovo įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.

 1. Įstaigos Priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Įstaigos vadovo įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje sritis ir šios Programos įgyvendinimą.
 2. Programos Įstaigoje įgyvendinimą organizuoja Įstaigos administracija.
 3. Programos įgyvendinimo metu Programos įgyvendinimą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos padalinys, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą veiklos planą.
 4. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Įstaigos vadovo paskirti asmenys.
 5. Privalomas vykdyti Programos priemones Įstaiga numato savo veiklos planuose.
 6. Įstaigos Programos Priemonių planas turi būti suderintas su Įstaigos veiklos planais, jie neturi prieštarauti Programos tikslams, uždaviniams ir priemonėms.
 7. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą:

37.1. Įstaiga privalo reguliariai vykdyti numatytų Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
37.2. Įstaiga, atsižvelgdama į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, koreguoja ar pakeičia efektyvesnėmis ar racionalesnėmis priemonėmis, detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;
37.3. Įstaiga, Priemonių planus, periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos  ir informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
37.4. Įstaiga, tikslines Programos įgyvendinimo priemones periodiškai, keturis kartus per metus, t. y. pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos ir Įstaigos pranešimą-ataskaitą apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
37.5. Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Įstaiga privalo pateikti ir kitą, Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo stebėsenai būtiną, informaciją.

 1. Priemonės, susijusios su Programos Priemonių plano Įstaigoje įgyvendinimo vykdymo kontrole, jų vykdymo terminai nurodyti Programos priede Priemonių plane.

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

 1. Programa vykdoma Įstaigos lėšomis.

 

VII. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 

 1. Įstaigos darbuotojai ir visuomenė pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo gali teikti Įstaigai per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.
 2. Įstaigos administracija ir darbuotojai, atsakingi už Programos vykdymą Įstaigoje, atsižvelgę į gautus pasiūlymus dėl tolesnių Programos prioritetų, naujų uždavinių nustatymo ar esamų uždavinių aktualumo vykdant Programą ir atliktą Programos veiksmingumo stebėsenos išvadą, sprendžia dėl naujo laikotarpio Priemonių plano ar  Programos pakeitimo projekto parengimo tikslingumo.