KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2019

 

 VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019 METAIS  PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo  kriterijai
TIKSLAS – DIDINTI SKAIDRUMĄ, mažinti ir Šalinti korupcijos prielaidas ĮSTAIGOJE
 
1 uždavinys

Parengti  Korupcijos prevencijos ProgramĄ, paskirti atsakingus asmenis

1  Peržiūrėti ir atnaujinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą 2015-2019 m.
Direktorius
2018 m.
sausis ir gruodis
Parengtas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių planas.
2 uždavinys

SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS ĮSTAIGOJE

2 Peržiūrėti paskelbtą informaciją įstaigos informaciniame stende, ant gydytojų kabinetų durų vadovo rašytinį kreipimąsi į pacientus, kuriame raginama už suteiktą paslaugą atsidėkoti šypsena ir geru žodžiu, neoficialiais mokėjimais nežeminti medikų orumo. Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė 2019 m. sausis Įstaigoje pacientams matomose vietose – įstaigos stende, ant gydytojų kabinetų durų išplatintas rašytinis kreipimąsis į pacientą, nurodant kur kreiptis , susidūrus su korupcijos apraiškomis ar netinkamu darbuotojų elgesiu.

 

3 uždavinys

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS APIE centro PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKĄ

3

 

Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės lėšomis apmokamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir apie mokamų paslaugų teikimo tvarką.
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė

Buhalterė – J.Tamašauskienė

Nuolat Informacijos apie nemokamas įstaigos paslaugas ir mokamų paslaugų teikimo tvarką teikimas įstaigos pacientams.
4 Centre nustatyti pacientų, atvykusių gydytojų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu
Registratorė, gydytojai, slaugytojos
Nuolat Tikrinamas pacientų privalomuoju sveikatos draudimu.
4 uždavinys

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ

5  Buities – kanceliarinių prekių ir kitos medicininės įrangos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). Viešųjų pirkimų organizatoriai ir organizatoria Nuolat Pirkimų per CPO padidėjimas.
5 Uždavinys

šviesti ir informuoti Visuomenę korupcijos prevencijos klausimais

6
 Visose  įstaigos informacijos skelbimo vietose bei
interneto svetainėje skelbti informaciją apie
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veika.
Direktorius

 

Nuolat Įstaigų informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų.
7
 Įstaigos interneto svetainėje  skelbti ataskaitą apie
įstaigos Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė Ataskaitą skelbti kas pusmetį, ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 10 d. Paskelbta ataskaita apie priemonių plano vykdymą.
6 uždavinys

Informuoti apie galimAS KORUPCINES VEIKAS ir  Nustatytus korupcijos ĮSTAIGOJE atvejus

8
 Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę
veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir
Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos ir kituose teisės
aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė Gavus pranešimą
 Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir
perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų
tarnybai skaičius.
9  Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  patvirtinimo Paskelbtos  informacijos apie asmenis, kuriems buvo pateikti įtarimai padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius.
7 uždavinys

SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

10
Organizuoti  įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos
prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos
prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių

Įstaigos darbuotojų skaičius.

11 Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programos  įgyvendinimo 2020 m. priemonių planą.
Direktorius
2019 m. gruodis Parengtas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių planas.
12 ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių peržiūrėjimas ir atnaujinimas
Direktorius
2019 m. gruodis Pasirašytinai supažindinti visus darbuotojus
13 Atlikti pacientų apklausą korupcijos tematika. Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę  V.Kirstukienė 2019 m. gegužė, gruodis. Anketinių ar internetinių apklausų pristatymai

 

Skelbta Uncategorized